2371. Pluimveehouderij Het Anker, Tolsestraat te Dodewaard, gemeente Neder-Betuwe

Het 'Anker VOF' wil haar pluimveebedrijf in Dodewaard aan passen en uitbreiden. Hiervoor is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd. De gemeente Neder-Betuwe neemt hierover een besluit. De Commissie signaleerde bij toetsing van het MER én de aanvulling op het MER tekortkomingen die essentieel zijn om voor de besluitvorming.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-01-2010 Adviesaanvraag
14-01-2010 Datum kennisgeving
14-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-06-2011 Kennisgeving MER
22-06-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
07-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-11-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing (2011)

De Commissie signaleert bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Hierop heeft initiatiefnemer in een aanvulling op het MER informatie aangeleverd over:

  • de maximale mogelijkheden van de bestemmingsplanwijziging:
  • het ventilatiesysteem en de emissieberekeningen;
  • de referentiesituatie;
  • de cumulatieve geurhinder;
  • een overzicht van de ligging van en de effecten op de kwetsbare natuurgebieden;
  • de gevolgen voor archeologische waarden.

Hoewel de aanvulling extra informatie bevat op bovengenoemde onderdelen is, vindt de Commissie dat in het MER en de aanvulling samen nog altijd essentiele informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

De Commissie constateert dat in het MER en de aanvulling de gebruikte uitgangspunten niet correct, danwel niet navolgbaar zijn waardoor uitkomsten van de verspreidingsmodellen voor ammoniak, geur en fijn stof ook niet controleerbaar zijn. Mogelijk zijn de gevolgen voor de leefomgeving daardoor onderschat. Ook is onvoldoende inzicht gegeven in de de gevolgen voor kwetsbare natuur.

Richtlijnen (2010)
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Hoeve
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Het Anker V.O.F.

Bevoegd gezag
Gemeente Neder-Betuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018