2360. Bestemmingsplan buitengebied Berkelland

Gemeente Berkelland stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Twee ontwikkelingen worden hierin meegenomen: het vestigingsbeleid van intensieve veehouderij en de uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande intensieve veehouderijbedrijven in verwevingsgebieden. De gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben samen de milieueffecten van een drietal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in kaart gebracht in een gezamenlijk plan-MER. Het betreft de LOG’s Beltrumse veld, Ruurlose broek en Mariënvelde.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
03-12-2009 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-12-2009 Aankondiging start procedure
08-12-2009 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-02-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
10-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2012 Kennisgeving MER
19-12-2012 Ter inzage legging MER
31-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

De Commissie is van oordeel dat in het MER essentiele informatie ontbreekt. De effecten van het totaal aan ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt zijn niet onderzocht en beoordeeld. Daarnaast is niet met de juiste referentiesituatie vergeleken. Op basis van het MER zijn significant negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten. Er ontbreekt een volwaardige Passende beoordeling. Bovendien is niet onderzocht met welk haalbaar alternatief (en/of maatregelen) aantasting van natuurlijke kenmerken te voorkomen is.

 

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER.

  • Een beschrijving van de referentiesituatie en alternatieven die mogelijk zijn binnen de milieugebruiksruimte en de overige randvoorwaarden.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de uitgewerkte alternatieven.
  • De emissie van verzurende en vermestende stoffen, geur en fijn stof van de door het bestemmingsplan maximaal mogelijk gemaakte activiteiten in het plangebied.
  • De maximaal mogelijke effecten op natuur, zoals depositie van verzurende en vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden en de Provinciale EHS. Neem een passende beoordeling in het MER op wanneer significant negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet op voorhand zijn uit te sluiten.
  • De relatie met en de cumulatieve milieueffecten van te verwachten ontwikkelingen in de LOG’s 'Ruurlose Broek' en 'Beltrumse veld'.
  • Een beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in het plangebied en de gevolgen van de alternatieven daarop.
  • De effecten van de ontwikkelingsmogelijkheden van (kleinschalige) recrea-tie in het nieuwe bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Berkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 05 apr 2022