2329. Containertransferium Alblasserdam

Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft het voornemen om op bedrijventerrein Nieuwland te Alblasserdam een containertransferium te realiseren. Vrachtwagens en binnenvaartschepen kunnen hier containers ophalen en afleveren. Met binnenvaartschepen worden de containers vervoerd tussen het transferium en de containerterminals op de 1e en 2e Maasvlakte.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-09-2009 Adviesaanvraag
24-09-2009 Datum kennisgeving
24-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-12-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-11-2010 Kennisgeving MER
24-11-2010 Ter inzage legging MER
13-01-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • een beschrijving van de bijdrage van het voornemen aan de tweeledige doelstelling:
    •  het vergroten van de efficiency van vervoer van containers van en naar de Maasvlakte;
    • het beperken van de doorstromingsproblematiek en milieuhinder rond de ruit van Rotterdam;
  • de effecten van het voornemen op de lokale verkeersafwikkeling en de veiligheid voor fietsers, als ook de maatregelen om de verkeersafwikkeling en de veiligheid voor de fietsers te verbeteren;
  • de effecten van het voornemen op de nautische veiligheid en maatregelen om de veiligheid te verbeteren;
  • een publieksvriendelijke samenvatting van het MER, voorzien van overzichtelijk en ‘leesbaar’ kaartmateriaal.

Bij toetsing van het MER oordeelt de Commissie dat de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang te kunnen meewegen in de besluitvorming. Het MER toont aan dat realisatie van het containertransferium relatief beperkte milieueffecten heeft en zal zorgen voor een kleine afname van het vrachtverkeer tussen de Maasvlakte en Alblasserdam. De Commissie adviseert bij de uitwerking van het voornemen de mogelijkheid voor en wenselijkheid van maatwerkvoorschriften voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Mijntje Pikaar
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Alblasserdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 09 jan 2013