2276. Dijkverbetering IJsseldijk bij Gouda

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil drie urgente gebieden in de IJsseldijk bij Gouda, tussen Julianasluis en Waaiersluis, versterken omdat de dijk daar niet meer overal voldoet aan de veiligheidseisen. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap het projectplan ‘Verbetering IJsseldijk Gouda’ opgesteld. Voordat de provincie Zuid-Holland een besluit neemt over dit plan zijn de milieueffecten in beeld gebracht in een milieueffectrapport. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-06-2009 Adviesaanvraag
03-06-2009 Datum kennisgeving
03-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
10-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-02-2016 Kennisgeving MER
11-02-2016 Ter inzage legging MER
08-04-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie m.e.r. vindt dat het milieueffectrapport de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het projectplan. In het rapport is zorgvuldig onderzoek naar verschillende oplossingen voor de dijkverbetering gedaan. De gevolgen voor het milieu zijn goed in beeld gebracht en de ontwerpen voor de drie gebieden zijn zorgvuldig uitgewerkt. Op het Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein worden geen effecten verwacht.

Richtlijnenadvies
Het milieueffectrapport moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • De ruimtelijke uitgangspunten. Hoe hard zijn deze? Welke prioriteiten gelden er en verschillen deze voor de korte en de (middel)lange termijn?
  • De milieueffecten van de verschillende alternatieven en varianten voor de korte termijn en de (middel)lange termijn, waarbij in ieder geval ook een alternatief/variant wordt beschreven waarin maximaal wordt ingezet op de ruimtelijke kwaliteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ing. Jan van der Grift
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Rijnland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018