2257. Ruimte voor de Waal Nijmegen (Dijkteruglegging Lent)

De Gemeente Nijmegen en het Waterschap Rivierenland willen de dijk langs de Waal bij Lent terugleggen. Om de besluiten die nodig zijn te onderbouwen met milieuinformatie is een MER opgesteld. De Commissie is van oordeel dat dit MER een goed beeld geeft van de problematiek en de te maken keuzes.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-04-2009 Adviesaanvraag
30-04-2009 Kennisgeving startnotitie
30-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-07-2009 Richtlijnenadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse toetsing
22-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing
08-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-2011 Kennisgeving MER
08-09-2011 Ter inzage legging MER
03-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Om de dijkverlegging te realiseren is een dijkverleggingsplan opgesteld, een ontgrondingsvergunning aangevraagd en het bestemmingsplan gewijzigd. Het dijkverleggingsplan wordt goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland, de ontgrondingsvergunning wordt verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland en het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de Gemeenteraad van Nijmegen.

Toetsing MER 2011

De Commissie vindt dat het MER een goed beeld geeft van de problematiek en te maken keuzes. De keuze om in het MER drie varianten ‘Dynamiek’, ‘Klassiek’ en ‘Mozaïek’ te vergelijken, is duidelijk onderbouwd. Vanuit deze drie scenario’s zijn zowel een VKV (voorkeursvariant) als een MMV (meest milieuvriendelijke variant) ontwikkeld. Bij de milieueffecten scoort de variant ‘Dynamiek’ overall het beste, behalve op het aspect cultuurhistorie. De variant ‘Dynamiek’ is als basis voor de VKV genomen. Door de VKV neemt de veiligheid toe. Negatieve effecten zijn te verwachten voor cultuurhistorie (inclusief archeologie) en (kleinschalige) landschapselementen. In de aanlegfase zal er tijdelijk overlast zijn door geluid en trillingen.

Tussentijdse toetsing, juni 2011

De Commissie constateerde bij de tussentijdse toetsing dat het concept-MER op een aantal punten nog enige verduidelijking en aanvullende informatie behoeft om het milieubelang volwaardig te kunnen mee wegen bij de besluitvorming. Deze informatie is mogelijk geheel of gedeeltelijk aanwezig in reeds bestaande documenten, die bij de toetsing van het definitieve MER worden betrokken. De gemeente Nijmegen heeft het verzoek om een tussentijds toetsingsadvies ingetrokken.

Richtlijnen 2009

Het project bouwt voort op het Rijksbesluit uit 2007 om het alternatief 'dijkteruglegging' uit te voeren. Gegevens over de keuze in alternatieven zijn te vinden bij projectnummer 1352. In 2009 heeft de Commissie het Richtlijnenadvies uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Yvonne van Manen
dr. Hans Renes
drs. Frank Wijnants
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen
Provincie Gelderland
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding
D15.1 tot 1-4-2011: Bronbemaling bij bouwputten, bodemsanering en proefwinningen, >= 3 miljoen m3 per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018