2198. RijnlandRoute

De provincie Zuid Holland wil een inpassingsplan opstellen voor de realisatie van de RijnlandRoute. Deze route is de oost-westverbinding tussen de A4, de A44 en de kust ten westen van Leiden. Bij dit inpassingsplan is een MER opgesteld. De Commissie meent dat het MER en de aanvulling samen voldoende milieuinformatie bevatten over de in het MER onderzochte alternatieven.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-12-2008 Adviesaanvraag
16-12-2008 Datum kennisgeving
16-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
03-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse toetsing
09-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-08-2011 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
17-07-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-10-2012 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
26-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-11-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling MER
Uit de aanvulling blijkt dat met aanvullende verkeerskundige maatregelen een verdere optimalisatie van de verkeersdoorstroming in het alternatief Churchill Avenue mogelijk is. De maatregelen die achteruitgang van de natuur door luchtverontreiniging tegengaan waren nog onbekend. Uit de aanvulling blijkt dat de provincie eerst maatregelen gaat nemen in de Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel & Berkheide en dan pas de Rijnlandroute zal aanleggen.
De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling samen voldoende milieuinformatie bevatten over de onderzochte alternatieven.

 

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER en de bijlagen veel kwalitatieve en kwantitatieve informatie bevatten. Toch meent de Commissie dat de essentiĆ«le milieuinformatie in het MER 2e fase nog onvolledig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op de volgende punten:

  • Een gelijkwaardige beoordeling van de alternatieven, van de effecten en de mate van doelbereik. Dit is essentieel omdat de verschillen tussen de effecten van de alternatieven relatief klein zijn. 
  • Een nadere duiding van de wijze waarop aantasting van de natuurlijke kenmerken kan worden voorkomen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
ir. Wim Keijsers
ing. Peter Kroeze
ir. Bert Sman
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018