2025. Opwaardering N381 Drachten - Drentse grens

De provincie Fryslân wil de N381 tussen Drachten en de Drentse grens opwaarderen tot een enkelbaans 100 km/h autoweg met ongelijkvloerse kruisingen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-11-2007 Adviesaanvraag
03-12-2007 Datum kennisgeving
03-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2009 Kennisgeving MER
05-01-2009 Ter inzage legging MER
09-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing planMER
12-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-05-2011 Datum kennisgeving
24-05-2011 Ter inzage legging van de informatie
25-08-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies plan-MER

Opmerkingen bij de advisering

In 2003 is voor het project een m.e.r. doorlopen (zie project  1102). In 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân ingestemd met een voorkeurstracé.

Richtlijnen en toetsing MER 2007
In 2007 is besloten om een deel van het tracé, tussen Donkerbroek en Oosterwolde, nader te bezien. De uitwerking van het voorkeurstracé stuitte op dit traject namelijk op een aantal probleempunten. De m.e.r. is daarom voor dit traject heropend. In het MER is opnieuw een aantal tracéalternatieven voor dit traject beschouwd, waaronder tracéalternatieven westelijk van de Opsterlânske Kompanjonsfeart, die eerder in een vroeg stadium terzijde waren gezet. Het MER gaat uit van een enkelbaans (1x2) autoweg.

De m.e.r. voor het traject Donkerbroek-Oosterwolde is volledig opnieuw doorlopen, vanaf de startnotitiefase. Omdat al veel informatie beschikbaar is en verondersteld kon worden dat de richtlijnen uit 2003 inhoudelijk gezien wederom als basis kunnen dienen voor het MER, is er voor gekozen om een uitgebreide startnotitie op te stellen, die reeds de vorm en inhoud heeft van een MER. Volgens de Commissie was al veel belangrijke informatie bijeen gebracht. Zij gaf nog een aantal adviezen voor het definitieve MER. De hoofdpunten hieruit zijn:

  • een meer systematische beschrijving, waardering en beoordeling van de aspecten landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie en verkeersveiligheid. 
  • het bieden van een objectief totaaloverzicht van de alternatieven. Het totaaloverzicht kan geobjectiveerd worden door of de scores van de subcriteria in de eindvergelijking te laten zien, of door de (sub)criteria te wegen en daarbij helder inzicht te geven in de weegfactoren.

Het MER geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden van de verschillende onderzochte tracés en de (milieu) voor- en nadelen daarvan. De Commissie vindt dan ook dat het MER goede informatie biedt voor de bestuurlijke afweging en de maatschappelijke discussie.

Toetsing van het plan-MER 2011
Omdat de weg door een aantal Natura-2000 gebieden loopt, is in 2011 alsnog een plan-MER met daarin een Passende beoordeling opgesteld. Ten opzichte van het eerdere voorkeursalternatief is een aantal wijzigingen in de uitvoering doorgevoerd, zoals onderdoorgangen waar eerder viaducten waren voorzien.

Het plan-MER geeft een goede actualisatie van de milieueffecten op de leefomgeving en bevat een goede Passende beoordeling. Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan de provincie kenbaar gemaakt dat een samenvatting ontbreekt, hetgeen een wettelijke vereiste is bij een plan-MER. Ook werd geen actualisatie gegeven van het aspect landschap. Naar aanleiding daarvan heeft de provincie alsnog een samenvatting opgesteld, waarin tevens het aspect landschap wordt behandeld.  De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER en de integrale samenvatting aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018