1978. Sas van Gent, gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen wil een nieuw bestemmingsplan opstellen voor Sas van Gent. Het plangebied omvat de gehele bebouwde omgeving van Sas van Gent, alsmede de omringende bedrijventerreinen en enkele aangrenzende agrarische gronden. Op dit moment gelden voor het plangebied een zestal bestemmingsplannen plus een aantal partiële herzieningen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-08-2007 Datum kennisgeving
27-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
05-09-2007 Adviesaanvraag
08-11-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-07-2011 Kennisgeving MER
06-07-2011 Ter inzage legging MER
13-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
19-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-10-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER was op een aantal punten onvolledig of gaf geen juist beeld van de milieugevolgen van het initiatief:

  • Onduidelijkheid over welke activiteiten onder autonome ontwikkeling, respectievelijk voornemen vallen en daarmee onduidelijkheid in de bandbreedte van mogelijke effecten van het voornemen. 
  • Het ontbreken van inzicht in de haalbaarheid en visueel – landschappelijke effecten van de voorziene geluidwal en de hindereffecten tijdens de aanleg ervan.
  • De samenvatting, welke een onvoldoende en op enkele onderdelen ook onjuiste representatie gaf van de inhoud van het MER.

Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer een aanvulling op het MER opgesteld. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming. De aanvulling heeft niet ter visie gelegen. Daarom heeft de Commissie geen zienswijzen over de aanvulling in haar advies mee kunnen nemen. De Commissie adviseert de aanvulling zo spoedig mogelijk openbaar te maken.

Uit de aanvulling komt naar voren dat het bestemmingsplan in zijn algemeenheid een neutraal tot positief effect zal hebben voor het milieu doordat het bestaande, ruime planologische regime, waarin diverse woningbouw- en industriële ontwikkelingen mogelijk zijn, wordt ingeperkt. Wel wordt een uitbreiding van de huidige activiteiten van Cargill mogelijk gemaakt, op voorwaarde dat eventuele extra geluidhinder wordt gemitigeerd door de aanleg van een geluidwal. De aanleg daarvan zal gepaard gaan met (tijdelijke) negatieve milieueffecten. De visueel landschappelijke effecten zullen naar verwachting beperkt zijn. De Commissie adviseert ten behoeve van de verdere besluitvorming over de geluidwal nog wel enkele aanvullende visualisaties op te stellen. Uit het MER komt naar voren dat de inzet van mogelijke mitigerende maatregelen ten aanzien van geurhinder en externe veiligheid zal worden beoordeeld tijdens vergunningtrajecten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Henk Buijtenhek
drs. Sjef Jansen
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 10 jul 2018