1820. Varkenshouderij Van der Heijden te De Rips

De heer Van der Heijden wil aan de Jodenpeeldreef ong. te De Rips een nieuwe varkensstal bouwen dat onderdak moet bieden aan 5.292 vleesvarkens. Voor het initiatief wordt bij het bevoegd gezag, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-09-2006 Datum kennisgeving
29-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
20-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2008 Kennisgeving MER
22-02-2008 Ter inzage legging MER
1e aanvulling
16-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 1e aanvulling op het MER
2e aanvulling
25-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
3e aanvulling
27-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 3e aanvulling op het MER

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en de heersende concentratie fijn stof.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswetgeving, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
Op 1 april 2008 constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een groot aantal punten waarbij essentiële informatie ontbrak. De ontbrekende essentiële informatie had betrekking op:

  • het ontbreken van een publieksvriendelijke samenvatting;
  • het gebruik van invoergegevens;
  • de uitwerking van de referentiesituatie;
  • de uitwerking van de ammoniakemissie en -depositie;
  • de uitwerking van de cumulatieve geurhinder;
  • de uitwerking van de gevolgen voor de luchtkwaliteit;
  • de totstandkoming van het voorkeursalternatief en het MMA.

De Commissie heeft in reactie op die constateringen op 16 mei 2008 een aangepast MER toegezonden gekregen. In het aangepaste MER werden alle bovenstaande punten behandeld. Desondanks was de Commissie van oordeel dat een aantal punten onvoldoende was uitgewerkt en er nog steeds essentiële informatie ontbrak. Het milieubelang kon derhalve onvoldoende worden meegewogen bij de besluitvorming. Bovenstaande constatering is op 8 juli 2008 als advies uitgebracht.

Op 25 augustus 2008 heeft de Commissie voor de tweede keer een aanvulling ontvangen. Ten aanzien van deze tweede aanvulling heeft de Commissie geconstateerd dat het MER en de aanvullingen op nagenoeg alle punten voldoende aanvullende informatie gaf. Op één punt mistte de Commissie echter nog steeds informatie die zij van essentieel belang acht voor de besluitvorming. Naar de mening van de Commissie behoefde het aspect cumulatieve geurhinder een nadere uitwerking.

Op 6 oktober 2008 heeft de Commissie informatie ten aanzien van geluidhinder en luchtkwaliteit ontvangen. Op 27 november 2008 heeft de Commissie een aanvulling ontvangen ten aanzien van het aspect cumulatieve geurhinder. De Commissie is van oordeel dat ondanks deze aanvulling nog steeds essentiële informatie ten aanzien van cumulatieve geurhinder ontbreekt. Het milieubelang kan hierdoor onvoldoende worden meegewogen bij de besluitvorming over de Wm-vergunning.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Van der Heijden

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 23 dec 2008