1746. Bedrijventerrein Usseler Es Enschede

De gemeente Enschede wil een nieuw bedrijventerrein realiseren op de Usseler Es, ten zuidwesten van de stad. Hier moet bruto ca. 90 ha. bedrijventerrein beschikbaar komen. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-02-2007 Datum kennisgeving
14-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
18-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
24-02-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht bij het toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
De volgende informatie is naar de mening van de Commissie van belang in het MER:

 • de onderbouwing van de locatiekeuze en de behoefteraming;
 • de effecten op landschap en cultuurhistorie;
 • landschappelijke inpassing;
 • goede natuurwaarden;
 • goede architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit;
 • intensief ruimtegebruik.

Toetsing:

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat in het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële informatie ontbreekt. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie  aangeleverd over:

 • de onderbouwing van de locatiekeuze in relatie tot het regionaal aanbod aan bedrijventerreinen;
 • de verkeersproductie;
 • het leefmilieu;
 • het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA);
 • weergave van ‘milieueffecten en doelbereik’.

Daarnaast is een Passende Beoordeling opgesteld waarin de invloed van het voornemen op omliggende Natura 2000 gebieden is bekeken.

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan in het MER en de aanvulling tezamen aanwezig is. De Commissie onderschrijft echter de samenvattende conclusie uit de passende beoordeling niet.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Henk Otte
dr. Hans Renes
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Enschede

Bevoegd gezag
Gemeente Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018