1734. Bestemmingsplan De Buitenlanden, gemeente Beverwijk

De Buitenlanden vormt een onderdeel van een strategisch groenproject, genaamd ‘Tussen Y en Z’ van circa 310 hectare te realiseren tussen Beverwijk en Zaanstad. Het aan te leggen groen moet de recreatieve tekorten in de regio opheffen en goed aansluiten op de nieuwe verstedelijkingslocaties Saendelft en Broekpolder. Het milieueffectrapport (MER) is opgesteld voor de besluitvorming over een nieuw bestemmingsplan. Dat plan zal niet alleen voorzien in de aanleg van groen, wandel- en fietspaden, en een natuurzone, maar ook de realisering van een recreatieboerderij en een slibdepot mogelijk maken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-03-2006 Datum kennisgeving
22-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
26-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-01-2007 Kennisgeving MER
17-01-2007 Ter inzage legging MER
07-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt bijzondere aandacht in het MER voor de volgende punten:

  • De autonome ontwikkelingen en de betekenis ervan voor De Buitenlanden (onder meer voor wat betreft recreatiebeleving, openheid van het gebied, beperkingen en/of risico’s voor de ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van bijvoorbeeld overschrijding van de norm(en) voor luchtkwaliteit).
    Daarbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen met betrekking tot bedrijventerrein Wijkermeerpolder, de Zaanse kant van de Kil, Schiphol, de landbouw en de samenhang tussen De Buiten-landen en het gehele strategisch groenproject ‘Tussen IJ en Z’.
  • In de alternatiefontwikkeling aandacht voor de mogelijkheden voor een brak water ecosysteem en – i.v.m. onzekerheid met betrekking tot de grondverwerving, tot private investeringen in aansluiting op de basisinrichting en het beheer – de mogelijkheden voor fasering van plan/inrichting en welke gevolgen dat heeft voor het totale plan.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Hoewel een aantal punten in het MER niet ver zijn uitgewerkt (ondermeer de status van de boerderij in het plangebied, type en met name frequentie van evenementen en de ontsluitingen van het baggerdepot en de boerderij) is er voldoende informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plek in de besluitvorming te kunnen geven.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
drs. Marinus Kooiman
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dienst Landelijk gebied

Bevoegd gezag
gemeenteraad van Beverwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018