1701. Uitbreiding uraniumverrijkingscapaciteit Urenco NL BV te Almelo tot 4.500 tSW/jr

Het voornemen betreft het uitbreiden van de uraniumverrijkingscapaciteit.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-02-2006 Datum kennisgeving
08-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
14-04-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
30-11-2006 Kennisgeving MER
30-11-2006 Ter inzage legging MER
15-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER wordt opgesteld ten behoeve van het besluit over de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit tot 4.500 tSW/jaar. De vergunning voor een capaciteit van 3.500 tSW/jaar is nog niet onherroepelijk (er loopt een beroepsprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Milieueffecten en uitgangssituatie dienen daarom t.o.v. de zeker vergunde situatie (2.800 tSW/jaar) in beeld gebracht te worden.  

 

Zowel het MER als de samenvatting is goed leesbaar. Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Er is daardoor goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Op een aantal punten heeft de Commissie een toelichting gevraagd. Deze hebben betrekking op de straling aan de terreingrens en de kriticiteit. De toelichting bood op deze punten voldoende duidelijkheid.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Kops
ir. Piet de Leege

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Urenco Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.5 tot 1-4-2011: Productie of verrijking splijtstoffen: uitbreiden of wijzigen inrichting, vergroting capaciteit >= 500 tSW per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018