1691. Camping-jachthaven "Uitdam"

De eigenaresse van camping-jachthaven Uitdam wil het campingterrein herinrichten en opwaarderen en het aantal ligplaatsen in de jachthaven uitbreiden. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ten behoeve van deze bestemmingsplanwijziging wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-11-2005 Datum kennisgeving
04-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
08-03-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:

De Commissie heeft in het richtlijnenadvies met name aandacht gevraagd voor:

  • de gevolgen voor natuur, met name voor het aanwezige Vogelrichtlijngebied
  • beheer en controle van de bodemvervuiling
  • risico's van zettingen
  • mogelijke beinvloeding van het waterhuishoudkundig en geohydrologisch systeem

Toetsingsfase:

Tijdens de toetsing heeft overleg plaats gevonden tussen de Commissie voor de m.e.r.,het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Daarin heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen mogelijk essentiële tekortkomingen bevat. Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken.  De Commissie heeft deze aanvullende informatie ontvangen in de vorm van een herziene versie van het MER en bijbehorende documenten.

Naar aanleiding van het gevoerde overleg is ondermeer de bij het MER gevoegde verstorings- en verslechteringstoets vervangen door een Passende beoordeling. Hiermee is tevens aan de eisen voor een plan-MER voldaan. De Commissie deelt de conclusie dat er geen sprake is van significante effecten op het Natura 2000 gebied Markermeer.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Cuperus
ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Wim van Hooff
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Eric van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waterland

Bevoegd gezag
Gemeente Waterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018