1548. Offshore windpark West Rijn

Airtricity heeft het voornemen een offshore windpark aan te leggen in de Noordzee, op ongeveer 40 kilometer uit de kust ter hoogte van Scheveningen. De locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 47 km2 (exclusief veiligheidszone) en is West-Rijn genaamd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-03-2005 Datum kennisgeving
22-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
23-05-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-11-2006 Kennisgeving MER
29-11-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
27-03-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-05-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
02-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER, de passende beoordeling en de aanvulling daarop zijn de effecten op de scheepvaartveiligheid en de effecten op vogels goed beschreven. Heiwerkzaamheden bij de bouw van het windpark veroorzaaken zeer veel onderwatergeluid. De effectvoorspelling van onderwatergeluid is erg complex en er is sprake van veel kennisleemtes. Om deze reden adviseert de Commissie vooralsnog maximaal één seizoen te heien (waarin een of meerdere parken aangelegd kunnen worden), in dit seizoen de effecten op het onderwaterleven nauwkeurig te monitoren en vervolgens de resultaten hiervan te toetsen voorafgaand aan een volgend heiseizoen. Mocht uit deze toetsing blijken dat negatieve effecten optreden, dan kunnen aanvullende maatregelen genomen worden. Uit de beschikbare informatie blijkt namelijk, dat met de maximale inzet van (innovatieve) mitigerende maatregelen of alternatieve funderingstechnieken effecten fors te beperken zijn.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Airtricity House

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 28 jun 2012