Thema Omgevingsplannen

Praktijk & publicaties

Video's pilots Omgevingswet en m.e.r.

Enkele jaren heeft de Commissie in verschillende pilotprojecten ervaring opgedaan met de werkwijze volgens de Omgevingswet. Gemeenten en provincies moeten dan omgevingsvisies en omgevingsplannen opstellen. Deze hebben een andere inhoud dan structuurvisies en bestemmingsplannen. En daarmee ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten en de advisering van de Commissie. Over de resultaten en ervaringen uit de pilots hebben we - net als in 2017 - enkele video's gemaakt:

 

 

Factsheet Omgevingsplan en milieueffectrapportage

De Omgevingswet biedt een nieuw kader voor ruimtelijke besluiten. Het omgevingsplan is één van de nieuwe instrumenten waarin integrale afwegingen gemaakt gaan worden voor een gebied. 
Factsheet Omgevingsplan en milieueffectrapportage

 

 

Factsheet Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Eén van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving. Rijk, provincie en gemeenten stellen de omgevingsvisie op voor hun hele grondgebied. De visie vervangt de huidige structuurvisies voor onder andere natuur, energie, verkeer en vervoer, water en milieu. Het bevat de hoofdlijnen van beleid en geeft richting aan de verdere uitwerking in programma’s, regelgeving (zoals omgevingsplannen en verordeningen), vergunningen en projectbesluiten.
Factsheet Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Video's over de pilots omgevingsplannen en m.e.r. - 2017

In 2016 en 2017 deed de Commissie m.e.r. in een tiental pilotadviezen alvast ervaring op met de werkwijze volgens de Omgevingswet. 
Gemeenten en provincies moeten dan omgevingsvisies en omgevingsplannen opstellen. Deze hebben een andere inhoud dan de huidige structuurvisies en bestemmingsplannen. En daarmee ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten en de advisering van de Commissie. We experimenteren nu al met deze nieuwe manier van werken.
De ervaringen en resultaten uit de pilots zijn vanuit verschillende perspectieven vastgelegd in verschillende video's:

Case Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 omvormen tot een gemengd stedelijk gebied. Deze omvorming levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte, 40.000- 70.000 woningen tot 2040. Het is een ingewikkelde opgave die meerdere decennia in beslag zal nemen. Het vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijke kaders om de ontwikkelingen te kunnen realiseren. De gemeente gebruikt milieueffect-rapportage als inhoudelijke onderlegger voor de ontwikkelstrategie van Haven-Stad.
Haven-Stad Amsterdam is één van de pilotprojecten van de Commissie m.e.r. om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.

Case Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk heeft in februari 2018 de Omgevingsvisie Zelfverzekerd in de Regio; Sociaal, innovatief en duurzaam vastgesteld. In deze visie wordt het nieuwe ruimtelijk beleid vastgelegd. Er zijn daarbij uitdrukkelijk verbindingen gelegd tussen het fysieke en het sociale domein. De omgevingsvisie is opgesteld volgens de werkwijze en ideeën van de Omgevingswet, inclusief participatie. De gemeente loopt hiermee vooruit op de invoering van de wet.

Case De Binckhorst - Den Haag

De gemeente Den Haag wil het bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkelen tot een veelzijdige stadswijk. Zij wil marktpartijen en bewoners uitnodigen hier een bijdrage aan te leveren. Om ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken heeft zij een globaal en flexibel omgevingsplan opgesteld. Het plan kent geen concreet eindbeeld en de gemeente stelt ‘spelregels’ op waaraan ontwikkelingen worden getoetst.
De Binckhorst is één van de pilotprojecten van de Commissie m.e.r. om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet. 

Case Omgevingsplan Boekel

De gemeente Boekel wil de kwaliteit van het buitengebied versterken door in het buitengebied meer verschillende, ook niet-agrarische, functies een plek te geven. Een omgevingsplan biedt de mogelijkheid om ook niet-ruimtelijke eisen mee te nemen. Naast economische kracht, wil Boekel ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat bevorderen. De gemeente heeft het milieueffectrapport gebruikt om deze ambities concreet te maken en te kunnen verwerken in het Omgevingsplan.
Omgevingsplan Boekel is één van de pilotprojecten van de Commissie m.e.r. om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.

Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen

Provincies en gemeenten moeten in hun omgevingsvisies en omgevingsplannen specifiek aandacht besteden aan het realiseren van een gezonde leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om het beperken van bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidhinder, maar ook om de inrichting van de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving nodigt immers uit tot bewegen, andere mensen ontmoeten en is prettig om in te wonen. Milieueffectrapportage biedt de inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing om te komen tot een vanuit gezondheidsoogpunt optimale inrichting van de leefomgeving.
Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen

Factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en bij vinden van draagvlak voor maatregelen.  In de factsheet Energietransitie in milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies aandacht voor:

  • Wat is de opgave voor de energietransitie?
  • Wat is de ruimtelijke impact van de energietransitie?
  • Hoe komen we tot goede keuzes?
  • Welke informatie kan het milieueffectrapport bevatten?
  • Waar vind ik meer informatie?