Praktijkvoorbeelden

Monitoringsplan Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het haven en industriegebied binnen de Ring A10 omvormen tot een gemengd stedelijk gebied. De omvorming levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte, 40.000-70.000 woningen tot 2040. Uit het milieueffectrapport voor het plan Haven-Stad bleek dat monitoring tijdens de ontwikkeling belangrijk is. Door te monitoren wordt namelijk duidelijk of de ambities voor bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid gehaald worden of dat bijsturing nodig is. Deze case beschrijft hoe Amsterdam die monitoring vorm geeft en welke adviezen de Commissie meegaf voor de verdere uitwerking van het monitoringsplan.

Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk heeft in februari 2018 de Omgevingsvisie Zelfverzekerd in de Regio; Sociaal, innovatief en duurzaam vastgesteld. In deze visie wordt het nieuwe ruimtelijk beleid vastgelegd. Er zijn daarbij uitdrukkelijk verbindingen gelegd tussen het fysieke en het sociale domein. De omgevingsvisie is opgesteld volgens de werkwijze en ideeën van de Omgevingswet, inclusief participatie. De gemeente loopt hiermee vooruit op de invoering van de wet.

Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 omvormen tot een gemengd stedelijk gebied. Deze omvorming levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte, 40.000- 70.000 woningen tot 2040. Het is een ingewikkelde opgave die meerdere decennia in beslag zal nemen. Het vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijke kaders om de ontwikkelingen te kunnen realiseren. De gemeente gebruikt milieueffect-rapportage als inhoudelijke onderlegger voor de ontwikkelstrategie van Haven-Stad. Haven-Stad Amsterdam is één van de pilotprojecten van de Commissie mer om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.

Omgevingsplan gemeente Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten wil komen tot een goede omgevingskwaliteit van haar buitengebied en tegelijkertijd ruimte bieden voor agrarische bedrijven en toerisme. Hiervoor wordt een Omgevingsplan opgesteld. Het plan maakt gebruik van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt, zoals ‘flexibel’ bestemmen.

De Binckhorst - Den Haag

De gemeente Den Haag wil het bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkelen tot een veelzijdige stadswijk. Zij wil marktpartijen en bewoners uitnodigen hier een bijdrage aan te leveren. Om ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken heeft zij een globaal en flexibel omgevingsplan opgesteld. Het plan kent geen concreet eindbeeld en de gemeente stelt ‘spelregels’ op waaraan ontwikkelingen worden getoetst. De Binckhorst is één van de pilotprojecten van de Commissie mer om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet. 

Omgevingsplan gemeente Boekel

De gemeente Boekel wil de kwaliteit van het buitengebied versterken door in het buitengebied meer verschillende, ook niet-agrarische, functies een plek te geven. Een omgevingsplan biedt de mogelijkheid om ook niet-ruimtelijke eisen mee te nemen. Naast economische kracht, wil Boekel ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat bevorderen. De gemeente heeft het milieueffectrapport gebruikt om deze ambities concreet te maken en te kunnen verwerken in het Omgevingsplan. Omgevingsplan Boekel is één van de pilotprojecten van de Commissie mer om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.