Adviesaanvraag

Het adviestraject in 9 stappen

  1. Bel of mail om uw project aan te melden of om te overleggen.
  2. U ontvangt een mail met informatie over de procedure en de wijze van betalen.
  3. We horen het graag als de (eventuele) datum van terinzagelegging zeker is.
  4. Bij de start van het adviesproces ontvangen we graag alle relevante stukken digitaal. Dit mag ook een link zijn.
  5. Het adviestraject start als de betaling bij de Commissie binnen is.
  6. Per advies stellen we een werkgroep samen. Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris en  deskundigen op relevante vakgebieden. Bij een toetsing is de werkgroep zoveel mogelijk dezelfde als bij een advies over reikwijdte & detailniveau.
  7. De secretaris maakt afspraken met het bevoegd gezag over de planning: wanneer de werkgroep een bezoek aan de locatie brengt en wanneer het conceptadvies wordt besproken.
  8. Ongeveer een week voor de bespreking van het conceptadvies ontvangt het bevoegd gezag het conceptadvies. Tijdens het eindgesprek bespreken de werkgroep, bevoegd gezag en initiatiefnemer het conceptadvies.
  9. Na het eindgesprek brengen we het advies uit. Het komt dan op deze website en het bevoegd gezag ontvangt een digitale versie van het advies.

Tarieven

De minister van IenW heeft de tarieven voor 2019 voor advisering door de Commissie m.e.r. goedgekeurd.

Algemene voorwaarden
De Commissie m.e.r. heeft een onafhankelijke positie die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Zo bepaalt de Commissie zelf de samenstelling van de werkgroep en de inhoud van haar advies. Het advies en de stukken waarover wij adviseren zijn altijd openbaar en wij bepalen zelf het moment van uitbrengen van het advies. 
Een aantal uitgangspunten zijn vastgelegd in algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle adviestrajecten van de Commissie. Waar inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, sluit de Commissie deze inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever expliciet uit. 
Algemene voorwaarden