Hoe toetst de Commissie?

 
De Commissie beoordeelt of het milieueffectrapport de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als informatie ontbreekt of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende informatie in haar ogen kan leiden tot andere conclusies en of afwegingen. Dan adviseert ze om de ontbrekende of gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, vóór het besluit wordt genomen.

Hoe toetst de Commissie gegevens?

 1. Onze deskundigen controleren of 
  a. gebruikte basisgegevens voldoende actueel, representatief en gebiedsdekkend zijn
  b. uitgangspunten en kentallen voor modelberekeningen goed zijn onderbouwd.

 2. De deskundige bepaalt vervolgens of de uitkomsten van modelberekeningen plausibel zijn en of alle informatie aanwezig is om de effectscores te reproduceren.

 3. Zijn de uitkomsten van berekeningen niet plausibel en/of effectscores niet reproduceerbaar, dan vraagt de Commissie om aanvullende informatie.

 4. Als blijkt dat er verkeerde berekeningen zijn gemaakt of effectscores niet reproduceerbaar zijn, dan adviseert de Commissie om nieuwe berekeningen te maken en/of de effectbepaling aan te passen als de correctie:
  1. van de berekening en/of de effectscore naar de inschatting van de Commissie kan leiden tot andere conclusies over het wel of niet voldoen aan wettelijke normen of kan leiden tot een  substantieel ander beeld van de zwaarte van effecten.
  2. naar haar inschatting de keuze tussen onderzochte alternatieven kan beïnvloeden.

Deze werkwijze betekent dat de Commissie ondergeschikte fouten in een berekening niet signaleert in haar advies en dat ondergeschikte fouten een positief eindoordeel over de kwaliteit van het milieueffectrapport niet in de weg hoeven te staan.