Hoe toetst de Commissie?

De Commissie beoordeelt of het milieueffectrapport de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als informatie ontbreekt of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende informatie in haar ogen kan leiden tot andere conclusies en of afwegingen. Dan adviseert ze om de ontbrekende of gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, voordat het besluit wordt genomen.

Hoe toetst de Commissie gegevens?

 1. Na ontvangst van het milieueffectrapport bepaalt de Commissie de wijze van controleren van effectscores en let daarbij op de aard van het plan of het project en op de keuzes die voorliggen. Ook wordt bepaald welke deskundigheden daarvoor nodig zijn.

 2. De deskundigen van de Commissie controleren vervolgens bij effectscores of
  a. De gebruikte basisgegevens voldoende actueel, representatief en gebiedsdekkend
  zijn.
  b. De uitgangspunten en kentallen van effectscores en bijbehorende model-
  berekeningen goed zijn onderbouwd. 

 3. De deskundigen bepalen vervolgens of de uitkomsten van effectscores en/of modelberekeningen plausibel zijn en of alle informatie aanwezig is om de effectscores te reproduceren.

 4. Zijn de uitkomsten van berekeningen niet plausibel en/of effectscores niet reproduceerbaar, dan vraagt de Commissie om aanvullende informatie.

 5. De Commissie adviseert om nieuwe berekeningen te maken en/of de effectbepaling aan te passen als: 
  a. Naar de inschatting van de Commissie dit kan leiden tot andere conclusies over het
  wel of niet voldoen aan wettelijke normen of kan leiden tot een substantieel
  ander beeld van de zwaarte van effecten.

  b. Naar de inschatting van de Commissie dit de keuze tussen onderzochte
  alternatieven kan beïnvloeden.
  c. Dit in vervolgtrajecten van bijzonder belang is, bijvoorbeeld vanwege latere
  monitoring van omgevingsaspecten.
  d. Dit maatschappelijk relevant is vanwege belangrijke milieuzorgen in de
  samenleving.

   
  In de gevallen dat binnen de Commissie discussie geweest is over effectscores maakt de Commissie daar melding van in haar advies.

  Deze werkwijze betekent dat de Commissie ondergeschikte fouten in een effectscore of berekening meestal niet signaleert in haar advies en met andere woorden dat ondergeschikte fouten een positief eindoordeel over de kwaliteit van het milieueffectrapport niet in de weg hoeven te staan.