Wat is mer?

Milieueffectrapportage (mer) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project. 

Wat is het doel van mer?

Met milieueffectrapportage krijgt het milieu een plaats in de besluitvorming over een plan of project, zoals een windturbinepark, de aanleg van een weg of een nieuw bedrijventerrein. De verwachte effecten voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport. Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen. De overheid, die besluit over het plan of project, kan zo het rapport meenemen in haar overwegingen.

Infographic Hoe werkt de mer-procedure? (pdf)

Wie doet wat in de mer-procedure?

Bevoegd gezag 
De overheid die het besluit over een plan of project neemt, meestal het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of een minister.

Initiatiefnemer 
Dat kan iedereen zijn. Een particulier die een windturbinepark wil of de minister die een spoorlijn wil aanleggen. De initiatiefnemer stelt het milieueffectrapport op of laat dit doen door bijvoorbeeld een adviesbureau.

Commissie mer 
Adviseert overheden over de inhoud van milieueffectrapporten. De Commissie mer is onafhankelijk en bij wet geregeld. Zij kan of moet advies geven:

  • Bij de start van een mer-procedure
    Wij geven dan aan welke informatie het milieueffectrapport moet beschrijven. Dat is een advies over reikwijdte en detailniveau.
  • Als het milieueffectrapport geschreven is
    Dan geven wij een toetsingsadvies: bevat het milieueffectrapport alle informatie om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit?
  • Ook advies op andere momenten
    Wij kunnen ook op andere momenten adviseren, bijvoorbeeld nog voor de start over een logische opzet van de mer-procedure of tussentijds.

Factsheet Milieueffectrapportage in een notendop