Opmerkelijk 
 

opMERkelijk nr. 1 - 13 februari

  • Omgevingswet en de milieueffectrapportage
  • Advies over milieugevolgen van overgangsregels Omgevingswet
  • Commissie mer kwam naar de provincie Utrecht
  • Advies over nationale milieunormen voor windturbines op land
  • Kun je windturbines toestaan én de wespendief beschermen?
  • Ecologische Autoriteit presenteert advies aan minister Van der Wal
 
  1304395666 Bron Shutterstock 17 oktober 2019

Omgevingswet en de milieueffectrapportage

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht gegaan. Dat heeft consequenties voor de inzet van de milieueffectrapportage (mer). De Omgevingswet regelt bijvoorbeeld de mer-procedure en de inschakeling van de Commissie mer. Bekijk hier wat de Omgevingswet betekent voor de inzet van de milieueffectrapportage.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  opMERkelijk - milieunormen

Advies over milieugevolgen van overgangsregels Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet worden gemeenten en waterschappen verantwoordelijk voor milieu thema's als geluid, geur en trillingen, en voor lozingen in riool, bodem of water. Om hen tijd te geven voor het maken van eigen keuzes heeft het Rijk in 2020 overgangsregels vastgesteld: de zogenaamde ‘bruidsschat’. Het Rijk wil hier nu een milieueffectrapport over maken. Ook wil het Rijk gemeenten en waterschappen ondersteunen bij het opstellen van eigen milieuregels in een nieuw beleidsprogramma.

 

De Commissie mer adviseert het Rijk om in het milieueffectrapport te focussen op de overgangsregels met aanzienlijke milieugevolgen. Eerst is het belangrijk te onderzoeken welke milieugevolgen de bestaande milieuregels nu al hebben. Vervolgens kan gekeken worden naar de milieugevolgen van strengere en soepelere regels dan de bruidsschat. De Commissie benadrukt hierbij het belang van goede milieu monitoring door het Rijk vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat geeft een landelijk beeld over de praktijkuitwerking van de bruidsschat, en helpt bij het vormgeven van lokale milieuregels.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie mer in Utrecht

Commissie mer kwam naar Utrecht

De Commissie mer reist langs alle provincies om met medewerkers en bestuurders van de provincie en gemeenten te spreken over de toekomst van de milieueffectrapportage, ook in relatie tot de Omgevingswet die op 1 januari van kracht is gegaan. In januari kwam de Commissie mer naar het stadskantoor van Utrecht. Bekijk hier het videoverslag van de kennismiddag.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  opMERkelijk - wind op land

Advies over nationale milieunormen voor windturbines op land

Het Rijk wil nieuwe normen voor geluid, veiligheid, slagschaduw, lichthinder en afstand van windturbines op land vaststellen. Tot 2021 waren er nationale normen voor windparken op land. De rechter oordeelde in juli 2021 dat hiervoor een milieueffectrapport ontbrak. De staatssecretaris wil nieuwe, nationale normen vaststellen en heeft daarvoor nu wel een milieueffectrapport opgesteld. Dit is in Nederland de eerste keer dat zo’n rapport is opgesteld voor nationale milieunormen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie gevraagd de inhoud van dit rapport te beoordelen.

 

De staatssecretaris wil naast een strengere geluidsnorm, ook een afstandsnorm van windturbines tot woningen vastleggen. Dit zal de beschikbare ruimte voor windenergie meer kunnen beperken dan nu te lezen is in het rapport. Het is nog onduidelijk welke consequenties de nieuwe normen samen hebben. De Commissie adviseert om eerst het milieueffectrapport o.a. op dit punt aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de nieuwe nationale windturbinenormen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  opMERkelijk - wind en wespendief

Kun je windturbines toestaan én de wespendief beschermen?

De provincie Gelderland wil sterfte van wespendieven tegengaan door windenergie rondom het Natura 2000-gebied de Veluwe te beperken. De populatie op de Veluwe staat onder druk door meerdere factoren zoals stikstof, klimaatverandering en recreatiedruk. De provincie wil weten welke ruimte wel en niet beschikbaar is om nieuwe windturbines toe te staan zonder in strijd te zijn met de wettelijke doelen voor bescherming van de wespendiefpopulatie. De milieueffectrapportage wordt hier heel specifiek ingezet als instrument voor de bescherming van de roofvogels.

 

In het rapport worden verschillende alternatieven onderzocht om sterfte van wespendieven door windturbines tegen te gaan. De Commissie adviseert om al bekende gebiedsspecifieke informatie over het vlieg- en eetgedrag van de wespendieven te gebruiken om deze alternatieven verder aan te scherpen en te kunnen beoordelen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  13

Ecologische Autoriteit presenteert advies ‘Doen wat moet én kan’ aan minister Van der Wal

De Ecologische Autoriteit presenteerde het adviesrapport ‘Doen wat moet én kan’ aan demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). De conclusie na toetsing van 70 natuurdoelanalyses is dat het slecht gaat met de stikstofgevoelige natuur in Nederland. De overheid moet en kan nu noodmaatregelen nemen om de eigen natuurdoelen nog te halen. Dat is ook nodig om uit de stikstofcrisis te komen. Ook moet meer gekeken worden naar de omgeving van natuurgebieden. Veel problemen worden daar veroorzaakt.

 

De Ecologische Autoriteit is ingesteld om te beoordelen of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur, en is ondergebracht bij de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Lees meer