3615. Nationale windturbinebepalingen leefomgeving

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil een milieueffectrapport maken om landelijke milieunormen voor windparken te onderbouwen. Dat doet zij naar aanleiding van een uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die oordeelde op 30 juni 2021 dat de regering de huidige landelijke milieunormen voor windparken niet zonder een milieueffectrapport had mogen vaststellen. Het milieueffectrapport zal ingaan op effecten van windturbines, zoals geluidhinder, externe veiligheid, slagschaduw en gezondheid. Ook onderzoekt het rapport de mogelijkheden om de leefomgeving voor deze effecten te beschermen. Zie voor meer informatie over de aanleiding voor deze procedure het eerdere nieuwsbericht Raad van State: landelijke milieunormen vereisen milieueffectrapport. Via Nationale windturbinebepalingen leefomgeving - Platform Participatie is ook meer informatie beschikbaar en kan iedereen een zienswijze indienen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-12-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. prof. dr. Ch.W. Backes
dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 jan 2022