794. Verwerking kwikhoudende batterijen c.a. AVR Rotterdam-Botlek

AVR wil een installatie op richten voor het bewaren, bewerken en verwerken van kwik houdende batterijen en kwikhoudende afval uit de aardgaswinning met een innamecapaciteit van 5.000 ton per jaar.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-06-1996 Datum kennisgeving
04-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
19-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-12-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-12-1997 Kennisgeving MER
10-12-1997 Ter inzage legging MER
19-02-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
29-07-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-1998 Kennisgeving MER
29-07-1998 Ter inzage legging MER
17-09-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Naar het oordeel van de Commissie be vatte het MER een aantal essentiĆ«le tekortkomingen. Uit het MER viel niet op te maken of het voorgestelde VD-proces voldoende geschikt zou zijn voor de verwerking van kwikhoudende batterijen en overige afvalstoffen, uit gezonderd aardgasproductieslib, en welke mi lieu ef fec ten hierbij optreden. Volgens de Commissie waren de ver werking van aardgasproductieslib en de hier mee sa men hangende milieueffecten voldoende beschreven.  

In de aanvullende toetsing stelde de Commissie dat voor de kwikhoudende afvalstoffen die de AVR wil bewerken (naast de kwikhoudende batterijen en aardgas win ningsafvalstoffen) geldt dat meer informatie nodig is, met name in de vorm van praktijkproeven begeleid door een uitgebreide monitoring. Na evaluatie van de re sultaten van de praktijkproeven kan worden bepaald wel ke nadere voorwaarden moeten worden gesteld bij de vergunningverlening.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aurich
ir. Henk Buijtenhek
ir. van Deelen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVR Chemie c.v. te Rotterdam

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018