781. Bedrijventerrein Westzanerpolder (gemeente Zaanstad)

Het betreft de ontwikkeling van de Westzanerpolder, gelegen tussen het natuurgebied 'De Reef' en het Noordzeekanaalgebied, tot een bedrijventerrein van netto circa 145 ha. Onderdeel van dit voornemen is de aanleg van een haven- en kadefaciliteit direct aan het Noordzeekanaal die ook geschikt is voor zeeschepen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-1996 Datum kennisgeving
17-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
21-06-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
20-08-1997 Datum kennisgeving
20-08-1997 Ter inzage legging van de informatie
23-10-1997 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen
Toetsing a
28-01-1998 Kennisgeving MER
28-01-1998 Ter inzage legging MER
02-04-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER Westzanerpolder (WZP) en in het daarmee samenhangende voorontwerp-bestemmingsplan aanwezig is. 

De Commissie constateert dat in het MER nauwelijks invulling is gegeven aan de doelstelling een duurzaam bedrijventerrein te realiseren, terwijl het wel is aangewezen als een pilot-project voor duurzame bedrijventerreinen. Uit een nadere toelichting is de Commissie gebleken dat deze ambitie bij de besluitvorming en in de verdere uitwerking nog gestalte zal krijgen. Met het oog daarop heeft de Commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de besluitvorming ten aanzien van een mogelijke invulling van een duurzaam bedrijventerrein, geluidhinder en overige milieuhygiënische aspecten, ontwikkeling van flora en fauna in het plangebied, behoud van natuurwaarden buiten het bedrijventerrein (met name in "De Reef"), visueel-ruimtelijke effecten, archeologische waarden en monitoring en evaluatie.

Het onderzoek naar duurzaamheid wordt afgewacht voor het besluit genomen wordt.

Eind 1999 was er sprake van dat wordt overwogen een nieuw ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen, dit mede naar aanleiding van nieuwe suggesties van omwonenden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jeroen van Haeren
drs. Sjef Jansen
ir. Kees Nije

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zaanstad

Bevoegd gezag
Zaanstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007