390. Woningbouw streekplan Utrecht

Het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties in de regio's Utrecht en Amersfoort voor respectievelijk 30.600 en 12.200 woningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-12-1991 Datum kennisgeving
17-12-1991 Ter inzage legging van de informatie
20-02-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
03-03-1993 Datum kennisgeving
03-03-1993 Ter inzage legging van de informatie
05-04-1993 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen
Toetsing a
28-10-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-10-1993 Kennisgeving MER
29-10-1993 Ter inzage legging MER
16-02-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het oorspronkelijke voornemen werd geen mogelijkheid voorzien tot grootschalige woningbouw in de ontwikkelingsrichting Vleuten-De Meern op de plaats van de aldaar aanwezige glastuinbouw. Tijdens de opstelling van het MER werd deze mogelijkheid alsnog ingebracht via de vaststelling van aanvullende richtlijnen in april 1993. De mogelijke ontwikkeling van de locatie Vleuten-De Meern werd daarbij gekoppeld aan de hervestiging van de glastuinbouw uit dat gebied in de Harmelerwaard en omgeving. 

Nog voor het uitbrengen van het toetsingsadvies van de Commissie werd op 8 februari 1994 als uitwerking van het VINEX-startconvenant een akkoord getekend voor de regio Utrecht tussen het rijk, de provincie Utrecht en het Regionaal Beraad Utrecht (RBU) over de bouw in de periode 1995 – 2005 van 31.600 woningen waaronder 20.000 woningen op de locatie Utrecht/Vleuten-De Meern, 5.600 woningen in bestaand stedelijk gebied en 6.000 woningen in Houten-Zuid. Tevens werden procedurele afspraken gemaakt in het Afsprakenkader glastuinbouwverplaatsing over de verplaatsing van de glastuinbouw van Utrecht/Vleuten-De Meern naar de Harmelerwaard en directe omgeving. Ook zijn in het akkoord afspraken opgenomen over twee nieuwe stations Vleuten-Oost en Houten-Zuid en over tramverbindingen Utrecht CS – Uithof en naar de nieuwe locatie Utrecht/ Vleuten-De Meern. Dit akkoord in het VINEX-traject (als tussenstap op weg naar het definitieve uitvoeringscontract) loopt daarmee vooruit op de vaststelling van het streekplan wat betreft de regio Utrecht.

 

In haar toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat het MER onvoldoende onderbouwing met milieu-informatie biedt voor de vaststelling van het streekplan. Het gaat vooral om de volgende onderdelen: hervestiging van glastuinbouw uit Vleuten-De Meern, de doorkijk na de planperiode na 2005, de uitwerking van alternatieven en in het bijzonder het meest milieuvriendelijke alternatief en de beschrijving van de verkeer- en vervoerproblematiek. Het advies geeft aanbevelingen hoe deze tekortkomingen kunnen worden aangevuld.

Provinciale Staten hebben het advies van de Commissie tot aanvulling van het MER op de door de Commissie aangegeven vier onderdelen niet overgenomen. Provinciale Staten stelden het MER vast op 15 juni 1994. Het streekplan werd vastgesteld op 1 juli 1994. Daarin zijn de volgende woningbouwlocaties aangegeven:

● Utrecht/Vleuten-De Meern: 17.000 woningen (met doorgroei ná 2005)

● Houten-Zuid: 6.000 woningen

● Nieuwegein/Rijnenburg: reservelocatie verstedelijking

● Amersfoort-Hooglanderveen: 6.700 woningen

Vermeldenswaard is verder dat op initiatief van het Regionaal Beraad Utrecht (RBU)1 op 25 mei 1993 een m.e.r.-procedure is gestart, waarin eveneens onderzoek wordt gedaan naar de toekomstige woningbouw in de regio Utrecht. Dat op te stellen MER zal dienen ter onderbouwing van de besluitvorming over het intergemeentelijke structuurplan2.

 

1 Later omgevormd tot Bestuur Regio Utrecht (BRU). 

2 Zie project 513.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

van Meel
ir. Kees Nije
ir. Sijmons
drs. ing. Piet van Vugt
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018