3668. A50 Ewijk-Paalgraven

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven verbeteren. De voorgestelde oplossingen bestaan onder meer uit het verbreden van de weg en het aanpassen van knooppunten. De Commissie voor de milieueffectrapportage constateerde dat het rapport nog niet alle belangrijke milieu-informatie bevatte en adviseerde het milieueffectrapport daarmee aan te vullen. De minister heeft de Commissie gevraagd de inhoud van het milieurapport en de aanvulling daarop te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-05-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-08-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-10-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-03-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
19-03-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-06-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
In het milieueffectrapport zijn twee mogelijke oplossingen uitgewerkt. Besloten is om één oplossing verder te onderzoeken. Deze voorkeursoplossing moet leiden tot een betere doorstroming van verkeer en een veiliger situatie op de weg. De Commissie adviseerde om het rapport aan te vullen met ontbrekende milieu-informatie en om alternatieven voor wegverbreding zoals deelmobiliteit of beter openbaar vervoer te onderzoeken. De milieu-informatie is nu opgenomen in de aanvulling. Aanvullende oplossingen zijn daarin niet onderzocht.
De Commissie deelt de conclusie in de aanvulling dat de verkeersveiligheid toeneemt niet. Ze wijst erop dat deze weliswaar voor de A50 zelf verbetert, maar in het hele, ruimere studiegebied door de toename van verkeer juist afneemt. Dit is belangrijke informatie die bij de besluitvorming beschikbaar moet zijn, schrijft de Commissie in haar advies. Haar eerdere advies blijft daarmee ongewijzigd. De milieueffecten voor geluid en trilling zijn in de aanvulling wel voldoende beschreven.

Voorlopig toetsingsadvies
Er zijn in het milieueffectrapport twee mogelijke oplossingen uitgewerkt. Dit resulteert in een voorkeursbeslissing die in een volgende fase verder wordt uitgewerkt. Dit voorkeursalternatief moet leiden tot een betere doorstroming van verkeer en een veiliger situatie op de weg. Voordat de minister hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De oplossingen beperken zich tot aanpassing van de weg zelf. Andere mobiliteitsmaatregelen, zoals deelmobiliteit of beter openbaar vervoer komen nog onvoldoende aan bod. Daarnaast zijn de mitigerende en compenserende maatregelen nog niet uitgewerkt. Dit zal volgens het MER bij de uitwerking van de plannen gebeuren. Het is volgens de Commissie nu al belangrijk om te onderzoeken hoe effectief deze maatregelen zijn. Dit is belangrijk om te bepalen of het project uitvoerbaar is. Simone Filippini, plaatsvervangend voorzitter Commissie mer: ‘Als verbreding van de weg overwegend negatieve milieueffecten heeft, moet je ook andere mobiliteitsoplossingen onderzoeken.' De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport met deze informatie aan te vullen, voordat de minister een besluit neemt. De minister heeft aangegeven het MER aan te gaan vullen en de aanvulling aan de Commissie voor te leggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven te verbeteren, wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat de weg tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven aanpassen. Voordat minister Harbers besluit over dit plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Over de weg rijdt veel vrachtverkeer en er zijn relatief veel kop-staartbotsingen. De weg komt langs een aantal kernen en geeft plaatselijk veel geluidhinder. De Commissie adviseert om de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van het huidige en toekomstige verkeer zorgvuldig in het milieueffectrapport te onderzoeken. Dit maakt de gevolgen voor de leefkwaliteit van omwonenden en de natuur duidelijk. De uitkomsten kunnen bij de keuze 
Ook adviseert de Commissie om na te gaan of de voorspelde toekomstige verkeersdruk nog actueel is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Wim Korver
ing. Wim van der Maarl
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: drs. Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 05 jun 2024