3668. A50 Ewijk-Paalgraven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de bereikbaarheid en verkeerveiligheid op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven verbeteren. Omdat de huidige capaciteit van de weg tussen Ewijk en Paalgraven tot knelpunten voor bereikbaarheid en veiligheid leidt wil de minister op dit traject de weg met knooppunten aanpassen. Hiervoor wordt een plan-MER opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-05-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
30-08-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
31-10-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven te verbeteren, wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat de weg tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven aanpassen. Voordat minister Harbers besluit over dit plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Over de weg rijdt veel vrachtverkeer en er zijn relatief veel kop-staartbotsingen. De weg komt langs een aantal kernen en geeft plaatselijk veel geluidhinder. De Commissie adviseert om de luchtkwaliteit en geluidsoverlast van het huidige en toekomstige verkeer zorgvuldig in het milieueffectrapport te onderzoeken. Dit maakt de gevolgen voor de leefkwaliteit van omwonenden en de natuur duidelijk. De uitkomsten kunnen bij de keuze 
Ook adviseert de Commissie om na te gaan of de voorspelde toekomstige verkeersdruk nog actueel is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
drs. Wim Korver
ing. Wim van der Maarl
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Oost Nederland
Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 27 nov 2023