3601. CID Den Haag, transformatie SoZa-locatie

VORM Ontwikkeling B.V. wil vier torens van maximaal 75 meter hoog bouwen op de locatie van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de torens op de Anna van Hannoverstraat moeten nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen komen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport en een aanvulling daarop.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-08-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
27-12-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
07-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-05-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
30-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De aanvulling gaat goed in op biodiversiteit, duurzame energie en het beperken van hittestress. Onderschat is echter het aantal bewoners dat te maken krijgt met geluidoverlast en slaapverstoring vanwege weg- en railverkeer. Ook is niet goed onderzocht hoe de geluidoverlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Daarnaast is niet duidelijk of er in de omgeving genoeg groen is en of er voldoende sport- en spelvoorzieningen zijn.

De Commissie ziet dat de transformatieplannen een nieuwe stap vormen in de ontwikkeling van het gehele Central Innovation District, waarvoor de gemeente eerder een structuurvisie heeft vastgesteld. De Commissie zag in eerdere trajecten al dat deelprojecten binnen het CID steeds een beroep doen op voorzieningen uit het omliggende gebied, en dat de samenhang van deelprojecten binnen het gebied meer aandacht vraagt. Het risico is dat de gehele CID-ontwikkeling uiteindelijk niet aan de vastgestelde ambities voldoet.

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de herontwikkeling.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport maakt goed duidelijk dat er in de toekomst een mix van functies ontstaat, met meer openbare ruimte en een grotere verkeersveiligheid. Tegelijkertijd ontstaat meer windhinder en verslechteren de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid voor autoverkeer.
Het milieueffectrapport maakt niet duidelijk of het project voldoet aan de hoge standaarden van de gemeente voor een gezonde, duurzame en groene leefomgeving. Daarmee is de kwaliteit van de woonomgeving voor nieuwe bewoners nu nog niet gegarandeerd. Het rapport moet beter onderzoeken hoe dat wel mogelijk is, zegt de Commissie. Het is daarom ook belangrijk om de milieugevolgen na de herontwikkeling goed in de gaten te blijven houden.
Ten slotte wijst de Commissie op de inpassing binnen het grotere Central Innovation District in Den Haag. Onduidelijk is wie nu toeziet op de samenhang van alle plannen, in het gebied, en hoe wordt ingegrepen als de milieueffecten van alle projecten samen negatief uitpakken. De Commissie roept de gemeente op om hier spoedig aandacht aan te besteden.
De gemeente neemt het advies van de Commissie over, zal het rapport op korte termijn aanvullen en het daarna opnieuw aan de Commissie voorleggen. Vervolgens beslist de gemeenteraad over de herontwikkeling.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente stelt hoge eisen aan duurzaamheid, energie en klimaat. Deelauto’s, fietsen en OV moeten bijdragen aan duurzame mobiliteit. Ook vindt Den Haag een aantrekkelijk en levendig gebied belangrijk, wat vraagt om aandacht voor bijvoorbeeld sociale veiligheid, windhinder en hittestress. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe al deze ambities te bereiken zijn.
Gebruik daarbij verschillende alternatieven voor de inrichting, stelt de Commissie voor. Onderzoek in ieder geval een mensgericht alternatief met een zo optimaal mogelijk leefklimaat, met bijvoorbeeld minimale geluid- en windhinder. Onderzoek ook een zo duurzaam mogelijk alternatief, dat uitgaat van klimaatbestendigheid, duurzame energie en duurzame mobiliteit. Gebruik de resultaten uit het onderzoek om tot een zo goed mogelijk plan te komen voor de leefomgeving.
Ook wijst de Commissie op de samenhang met de ontwikkeling van het Central Innovation District. Omdat de locatie hier deel van uitmaakt, moet het plan passen binnen de afspraken die voor het gehele CID zijn gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Suzanne Dijs
dr. Jurgen van der Heijden
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VORM Ontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 19 sep 2023