3601. CID Den Haag, transformatie SoZa-locatie

Gemeente Den Haag wil het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat herontwikkelen. Er komt ruimte om te wonen en te werken en de entree naar station Den Haag Laan van NOI wordt verbeterd. Voor de herontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-08-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-12-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente stelt hoge eisen aan duurzaamheid, energie en klimaat. Deelauto’s, fietsen en OV moeten bijdragen aan duurzame mobiliteit. Ook vindt Den Haag een aantrekkelijk en levendig gebied belangrijk, wat vraagt om aandacht voor bijvoorbeeld sociale veiligheid, windhinder en hittestress. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe al deze ambities te bereiken zijn.
Gebruik daarbij verschillende alternatieven voor de inrichting, stelt de Commissie voor. Onderzoek in ieder geval een mensgericht alternatief met een zo optimaal mogelijk leefklimaat, met bijvoorbeeld minimale geluid- en windhinder. Onderzoek ook een zo duurzaam mogelijk alternatief, dat uitgaat van klimaatbestendigheid, duurzame energie en duurzame mobiliteit. Gebruik de resultaten uit het onderzoek om tot een zo goed mogelijk plan te komen voor de leefomgeving.
Ook wijst de Commissie op de samenhang met de ontwikkeling van het Central Innovation District. Omdat de locatie hier deel van uitmaakt, moet het plan passen binnen de afspraken die voor het gehele CID zijn gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
dr. Jurgen van der Heijden
ing. Ben Peters
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VORM Ontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 15 mrt 2022