359. Schrootverwerking shredder Kootstertille te Achtkarspelen

Kootstertille B.V. wil de capaciteit van een schrootverwerkingsinstallatie van 30.000 ton per jaar tot circa 70.000 à 80.000 ton per jaar uitbreiden en is niet in het bezit van een geldige Hinderwet- c.q. Afvalstoffenwetvergunning.  Bij aanvang van de m.e.r.-procedure werd de installatie gedoogd door de provincie Fryslân in afwachting van de vergunningenaanvragen Aw en Wvo – en het bijbehorende MER.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-05-1991 Datum kennisgeving
10-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
04-07-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-03-1993 Kennisgeving MER
19-03-1993 Ter inzage legging MER
21-05-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER bracht de Commissie onder andere de volgende punten naar voren: 

● De doelmatigheid van het voornemen kan niet overtuigend worden aangetoond.

● Het vigerende bestemmingsplan zal moeten worden herzien om de activiteit mogelijk te maken.

● De geluidsnormering die de gemeente aangeeft te willen hanteren, maakt vestiging van het bedrijf in de voorgenomen opzet niet mogelijk.

● Het MER bevat weinig informatie over het risico van explosies. Toegezegd is daaraan bij de ontwerp-vergunning aandacht te besteden.

● De doeltreffendheid van de afvalwaterzuivering zal in het kader van de evaluatie moeten worden gecontroleerd.

Besloten wordt de vergunning te verlenen voor een verwerkingscapaciteit van 50.000 ton per jaar. Bovendien zal niet in de avonduren mogen worden gewerkt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Eenkema
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Schrootverwerking Kootstertille B.V.

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.4 shredderinstallatie, m.e.r.-plichtig in Besluit m.e.r. 1994

Bijgewerkt op: 10 jul 2018