3536. Verbinding Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil Zeeburgereiland beter ontsluiten voor openbaar vervoer en fietsers. Het plan is om maatregelen op de Amsterdamsebrug te nemen. Ook voor IJburg is dit project belangrijk, omdat al het verkeer tussen IJburg en Amsterdam-centrum via Zeeburgereiland gaat. Voordat de gemeenteraad een voorkeursbeslissing neemt zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies inhoud notitie Reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Reikwijdte en detailniveau 2
22-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-01-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-09-2023 Ter inzage legging MER
12-12-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is goed en gedegen opgezet. Op één punt ontbreekt nog informatie. Op Zeeburgereiland spelen veel projecten tegelijkertijd. Behalve de maatregelen voor een beter OV en fietsbereik in dit project, zijn er nog de projecten Cruciale Mijl IJburglaan en een tramstalling op Zeeburgereiland. Het rapport beschrijft niet de milieueffecten als een van deze plannen niet zou doorgaan. Ook is niet helder wat de milieueffecten van alle geplande projecten in totaliteit zijn. Voer hiervoor een gevoeligheidsanalyse uit, stelt de Commissie in haar advies.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het gebied spelen veel ontwikkelingen tegelijkertijd. Onderzoek in het milieueffectrapport hoe deze ontwikkelingen samenhangen met dit project en welke onzekerheden dit geeft, zegt de Commissie. Probeer ook de doelstellingen zo concreet mogelijk uit te werken in het rapport, daarmee ligt er een basis voor het kiezen van maatregelen. Ook wordt zo goed zichtbaar of de maatregelen de knelpunten goed oplossen, zegt de Commissie.

Advies inhoud notitie Reikwijdte en detailniveau
In de startnotitie staan zowel specifieke doelen voor de betere bereikbaarheid met openbaar vervoer als voor de fiets, en ook zijn nog globale doelen voor de verbetering van de leefbaarheid op de eilanden opgenomen. Die doelen zijn nog te weinig duidelijk om te kunnen bepalen welke oplossingen wel en niet onderzocht moeten worden. Ook gaan de doelen over zowel Zeeburgeiland als IJburg, terwijl in de notitie soms vooral over het Zeeburgereiland gaan. Maak in de notitie de doelen daarom duidelijk, zegt de Commissie. Dan hoeven alleen die opties uitgewerkt te worden die passen bij de doelen. Vervolgens kunnen dan in het milieueffectrapport de effecten van die opties worden onderzocht op bereikbaarheid en leefbaarheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Robert van Bommel
ing. Johan Janse
ing. Gert Schouwstra, BPM

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km

Bijgewerkt op: 12 dec 2023