3534. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2020 te toetsen.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie over monitoringsjaar 2020
04-03-2021 Adviesaanvraag
16-11-2021 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie 2021
Persbericht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. J.A. van Dalfsen
dhr. dr. F.H. Everts
mw. mr. dr. A. Freriks
dhr. dr. H.R.G.K. Hack
dhr. prof. dr. P. Hoekstra
dhr. prof. dr. ir. A. Stein
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 16 nov 2021