3505. Verkenning Bereikbaarheid Central Innovation District & Binckhorst

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg willen de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag in te toekomst verbeteren. Dit om zowel de hoge ontwikkelambities als de leefbaarheid te kunnen uitvoeren en borgen. Daarbij wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid, minder ruimte voor de auto, ruimte voor fietsers en voetgangers en HOV.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectraport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. bc. R. Bruinsma
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 13 okt 2020