3387. Schinkelkwartier Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil het gebied 'Schinkelkwartier' ontwikkelen en verdichten. In het gebied zijn zo'n 11.000 woningen, 1.020.000 m2 werkruimte en 450.000 m2 maatschappelijke en commerciële voorzieningen voorzien. Voor deze transformatie is een projectnota opgesteld. Deze wordt nader uitgewerkt in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten. Voordat de gemeenteraad besluit over het eerste bestemmingsplan, zijn de gevolgen voor de leefomgeving van het hele project onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-04-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-04-2023 Ter inzage legging MER
06-06-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke effecten er optreden bij de gebiedstransformatie. Ondanks de verdichting ontstaat er niet veel meer hinder. De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert en je kunt op meer plaatsen het water zien en bereiken. Ook wordt het gebied beter bereikbaar voor fietsers, wandelaars en met het openbaar vervoer.
Wel blijft er geluidhinder bestaan in het gebied, vooral door vliegtuigen. De Commissie adviseert om in beeld te brengen wat deze geluidhinder betekent voor de gezondheid van (toekomstige) bewoners vóór het besluit over het eerste bestemmingsplan wordt genomen.
Daarnaast benadrukt de Commissie dat het belangrijk is om te monitoren welke omgevingseffecten optreden tijdens de herontwikkeling. De uitwerking en realisatie zal een lange periode in beslag nemen, naar verwachting zo'n 25 tot 30 jaar. Wanneer uit monitoring dan blijkt dat er zaken niet goed gaan kan tijdig bijgestuurd worden. In het rapport is ook aan dit aspect uitgebreid aandacht besteed.

Reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft voor het gebied zes ambities geformuleerd, zoals stedelijkheid, gezondheid en duurzaamheid. De Commissie adviseert om de ambities concreet te maken, zodat duidelijk wordt in hoeverre de ambities en de opgave van 11.000 woningen en 40.000 arbeidsplaatsen mogelijk met elkaar botsen en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Ook is het advies om de ambities per deelgebied waar nodig te specificeren. Het Schinkelkwartier kent namelijk zes deelgebieden, met van oudsher verschillende functies, zoals de Schinkelhaven met verschillende industrie met geluidshinder, en bijvoorbeeld in het deelgebied Henk Sneevlietweg waar er vooral kantoorpanden, innovatieve broedplaatsen en woongebouwen zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 06 jun 2023