3382. Gebiedsontwikkeling Verdi Zuidas Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het gebied ‘Verdi’ ontwikkelen tot een woon-, werk- en recreatiegebied. Dit gebied ligt tussen de Zuidas, het Amsterdamse Bos, het Olympisch Stadion en het nog te ontwikkelen Schinkelkwartier. Momenteel wordt het gebied al gebruikt als recreatiegebied en woon- en werkgebied. Voor het gebied zijn drie ambities benoemd: verdichten, vergroenen en verbinden. Voor het westelijk deel ligt de nadruk op vergroenen, en voor het oostelijk deel op verdichten. Aan het gebied worden voorzieningen, kantoren en 1.500 tot 2.000 woningen toegevoegd.  Voordat de gemeenteraad van Amsterdam besluit over het ontwikkelplan voor Verdi Zuidas en het eerste bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-03-2019 Aankondiging start procedure
07-03-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-09-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-11-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vraagt nog aandacht voor het verminderen van geluidhinder door de A10 op toekomstige woningen in Verdi Zuidas Amsterdam. Duidelijk moet worden of bijvoorbeeld een geluidscherm of hoge sporthal het geluid van de ringweg voldoende afschermt om daarachter te kunnen wonen. 
Uit het milieueffectrapport blijkt verder dat Verdi Zuidas hoge ambities heeft voor onder meer ‘vergroenen en verdichten’. De Commissie adviseert de gemeente deze ambities concreter en meetbaar te maken, zodat straks duidelijk is in hoeverre deze gehaald worden (monitoren) en/of dat bijsturing nodig is.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om niet alleen de ambities voor verdichten concreet te maken, maar ook de andere twee ambities. Wanneer de ambities concreet zijn, kunnen ook verschillende alternatieven in beeld gebracht worden. Dit is voor het gebied als geheel van belang omdat zo de voorwaarden voor een goede balans tussen de ambities in beeld komen. Zo wordt voor de bewoners en gebruikers van het gebied, maar ook voor de raad, duidelijk welke keuzes er mogelijk zijn. Op deze manier komt ook in beeld hoe een minimumkwaliteit voor Verdi geborgd kan worden. Dit is van belang omdat, naast hoge ambities, ook gezorgd moet worden dat de kwaliteit van de Nieuwe Meer en het bestaande recreatiegebied behouden blijft.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Robbert de Vries
Rob Vrolijks

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 12 nov 2019