3319. Dijkversterking Den Helder - Den Oever

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de dijk tussen Den Helder en Den Oever versterken omdat de stabiliteit van de Balgzanddijk en de bekleding op delen van de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk niet meer voldoen aan de veiligheidseisen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-05-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-11-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
11-07-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-11-2019 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
HHNK heeft in een verkenning onderzocht welke maatregelen het veiligheidsprobleem kunnen oplossen. Het voorlopige milieueffectrapport laat duidelijk zien waarom bepaalde maatregelen zijn afgevallen en welke oplossing de voorkeur heeft. Er is voldoende informatie aanwezig om de gekozen oplossing verder uit te werken in een milieueffectrapport, zegt de Commissie.
Zij oordeelt wel dat nu nog onduidelijk is waar en wanneer de stabiliteit en bekleding van de dijk onvoldoende veiligheid bieden. Daardoor is niet duidelijk of de maatregelen gecombineerd kunnen worden met ingrepen die op een later moment nodig zijn. Dit is van belang omdat een ingreep al snel tot verstoring van wadvogels in het nabijgelegen beschermde natuurgebied leidt. De Commissie adviseert om dit in de uitwerking van het milieueffectrapport alsnog te doen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER-rapport te onderbouwen waar de stabiliteit van de dijken onvoldoende is, en waar de bekleding van de dijken onvoldoende sterk is. Dit is nu nog niet helemaal duidelijk. Het is belangrijke informatie, omdat bij een klein stabiliteitsprobleem minder ingrijpende maatregelen nodig zijn om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Als alleen de bekleding van de dijk onvoldoende is, kan dit worden opgelost zonder aanpassing van de hoogte/breedte van de dijk en zonder extra ruimtebeslag. Ook adviseert de Commissie om bij de afweging van mogelijke oplossingen, naast de technische aspecten al vanaf het begin rekening te houden met omgevingsaspecten als landschap, cultuurhistorie en natuur. Conflicten tussen de technische uitvoering en de omgevingskwaliteit komen dan al vroeg in beeld en de omgevingskwaliteit kan dan mede sturend zijn bij de keuze van de oplossing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
dr. ir. Ruben Jongejan
ir. Wim Keijsers
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 05 nov 2019