329. Afvalstortplaats Keeneweg (Zevenbergen)

De voorgenomen activiteit bestaat uit de oprichting van eer regionale stortplaats Zevenbergen voor het storten van 1,66 miljoen m3 afval. Dit afval zou bestaan uit huishoudelijk afval, grof vuil, industrieel afval, bouw- en sloopafval, kantoor-, winkel- en dienstenafval, zuiveringsslib, composteringsresiduen en enkele C3 en C4-afvalstoffen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-01-1991 Datum kennisgeving
11-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
08-03-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-02-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-02-1992 Kennisgeving MER
28-02-1992 Ter inzage legging MER
28-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies kwam de Commissie tot de conclusie dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming. Er waren nog wel enkele kritiekpunten, waaraan in de besluiten zelf aandacht zou moeten worden besteed. Het betrof de maximale eindhoogte van de stort, de positie van de stortplaats en de gewenste capaciteit in relatie tot het provinciaal afvalstoffenplan van Noord-Brabant, de continuïteit van de afvalverwerking, gezien de korte levensduur van de stortplaats, de stabiliteit van de ondergrond in relatie tot de aanleg van de stortplaats en de controle tijdens de exploitatie en de nazorg. 

De vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet zijn inmiddels definitief, tegen de Wca-ontheffing en de Wvo-vergunning lopen nog beroepsprocedures.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Anthonissen
ir. Alexander Daniel Maier

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
stadsgewest Breda

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007