3145. Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

De dijk langs de Hollandsche IJssel voldoet niet meer aan de waterveiligheidseisen. Daarom zoekt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard naar oplossingen om de Krimpenerwaard te beschermen. Voordat er besloten wordt over de maatregelen aan de dijk stelt het hoogheemraadschap een milieueffectrapport op. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-09-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-11-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-02-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2018 Advies uitgebracht
Tussentijds advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds advies
Het milieueffectrapport beschrijft het samenhangende watersysteem van de Hollandsche IJssel. Dit systeem bestaat uit stormvloedkeringen die beschermen tegen de invloed vanuit zee, de polders die overtollig water lozen op de IJssel en de dijken zelf. Maatregelen aan deze systemen kunnen niet los van elkaar worden gezien en het rapport beschrijft dit ook. De Commissie mist wel informatie over aanpassingen aan de stormvloedkeringen, waardoor ingreep aan de dijk mogelijk beperkt kan blijven en waterberging in de polder ook als nuttige maatregel kan worden beschouwd. Zij adviseert deze mogelijkheid verder uit te werken. 
Daarnaast merkt de Commissie op dat de nadruk in het rapport ligt op behoud van bestaande landschappelijke waarden. De Commissie adviseert kansen zoals continuïteit van de dijk en behoud van het bestaande dijkprofiel ook te betrekken bij de keuze van het voorkeursalternatief.

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. adviseert om de ontwikkelingen van de stormvloedkering Hollandsche IJssel, het waterpeil op de IJssel en het polderpeil in de Krimpenerwaard te beschrijven en aan te geven wat deze betekenen voor het project Krachtige IJsseldijken. De dijk is niet alleen belangrijk voor de waterveiligheid, maar ook voor het landschap, het verkeer en de natuur. Daarom adviseert de Commissie om bij de verkenning naar de mogelijkheden van dijkversterking direct rekening te houden met deze ruimtelijke functies.
De Commissie adviseert nu over de eerste fase van het milieueffectrapport. Zodra deze fase is afgerond en het hoogheemraadschap een voorkeursalternatief heeft gekozen, zal de Commissie het rapport eerste fase toetsen en een advies geven over de verdere uitwerking in de tweede fase van het project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Leo Boom
ir. Wim Keijsers
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Omgevingsdienst Midden-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 12 jul 2018