3075. Verbindingsweg/halve aansluiting met de A6, provincie Flevoland

Om de bereikbaarheid van de nieuwe luchthaven Lelystad Airport te verbeteren willen de Provincie Flevoland en het Rijk een nieuwe aansluiting op de A6 en een verbindingsweg naar de luchthaven aanleggen. Voor deze nieuwe infrastructuur wordt een Provinciaal inpassingsplan opgesteld. Voordat Provinciale Staten hierover beslissen worden de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten van Flevoland hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-09-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-11-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-12-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailnivau
persbericht
Toetsing
02-06-2016 Ter inzage legging MER
20-07-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft goed de verschillende mogelijke aansluitingen en locaties voor de aansluiting en de verbindingsweg, waarbij rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden die daarbij een rol spelen, zoals het natuurgebied De Burchtkamp en de ligging van de hoogspanningsmasten. De Commissie adviseert wel de problemen rond bereikbaarheid in de huidige én in de nieuwe situatie met verkeerscijfers nader te onderbouwen, waarbij ook gekeken wordt naar toekomstige gebiedsontwikkelingen.
De effecten op wettelijk beschermde natuur zijn goed beschreven in het rapport. Wat nog ontbreekt zijn de effecten van het plan op bijzondere soorten die op de Rode Lijst staan of dieren die vanuit De Burchtkamp de omgeving gebruiken. Ook vindt de Commissie dat maatregelen ter bescherming van otters en bevers, bijvoorbeeld door het plaatsen van een raster, duidelijk beschreven moeten zijn.
De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het milieueffectrapport op te stellen en pas daarna een besluit te nemen over het plan. De provincie heeft laten weten het rapport aan te vullen.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het plan van de verbindingsweg is direct verbonden aan de bereikbaarheid van de luchthaven. Daarnaast is de aanleg van de nieuwe weg en aansluiting op de A6 ook bedoeld voor de ontlasting van knooppunt 10 'Lelystad centrum', de ontsluiting van de bedrijventerreinen Larserpoort en Flevopoort en de toekomstige ontsluiting van de woonwijk Warande. De Commissie adviseert om in het rapport goed aan te geven hoe de toekomstige verkeersstromen gaan lopen en wat de aantallen zullen zijn. Op basis van deze getallen kunnen verschillende oplossingsrichtingen in het rapport worden uitgewerkt en de milieugevolgen vergeleken. Daarnaast adviseert de Commissie om bij de keuze van het voorkeursalternatief voldoende aandacht te besteden aan natuur, ruimtelijke inpassing, leefomgeving en verkeer. Dit is belangrijk omdat dit de aspecten zijn op basis waarvan de vervolgkeuzes voor inrichting en aanleg worden gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Otte
ir. Sander Teeuwisse
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 16 aug 2016