3044. Windpark Haringvliet

De gemeente Goeree-Overflakkee wil drie windparken op Goeree-Overflakkee mogelijk maken. Eén van deze drie parken is het windpark Haringvliet van Nuon en Eneco in Middelharnis. Hiervoor moeten bestemmingsplannen worden aangepast en zijn er omgevingsvergunningen nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit worden de milieugevolgen van elk park onderzocht in milieueffectrapporten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-05-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-07-2015 Aankondiging start procedure
23-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-09-2016 Ter inzage legging MER
29-11-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies Windpark Haringvliet GO deelgebied zuid (Nuon-deel)
Het rapport beschrijft enkele alternatieve opstellingen voor de Nuon-turbines in windpark Haringvliet en vergelijkt de milieueffecten daarvan. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat de aantallen slachtoffers onder vogels en vleermuizen van alle alternatieven laag zijn. De oorzaak hiervan is de landinwaartse ligging van de Nuon-turbines, verwijderd van de trekroutes van vogels en vleermuizen langs de Haringvlietoever.
De gevolgen van het windpark op het landschap zijn onderzocht in een 3D-model. Dit model biedt de mogelijkheid om op ieder willekeurig punt de gevolgen van het windpark op het landschap te bekijken. Alhoewel het model gebruikt is bij het opstellen van het rapport, is het niet vrij beschikbaar. De Commissie adviseert daarom voorafgaand aan de besluitvorming nog visualisaties openbaar te maken op basis van dit model. Hiermee kunnen bestuurders, omwonenden en andere geïnteresseerden een goed beeld krijgen van de invloed op het landschap die het toekomstige park heeft.
 

Advies Reikwijdte en detailniveau (totale windpark Haringvliet GO)
De Commissie adviseert om de verstoring en aantallen slachtoffers onder vogels en vleermuizen goed in beeld te brengen. Zij adviseert niet alleen naar de effecten per windpark te kijken, maar ook naar het totale effect van deze nieuwe én de bestaande parken samen op de natuurgebieden Haringvliet en Grevelingen. Met deze informatie kan worden voorkomen dat alle plannen voor windenergie op en rondom het eiland teveel natuurschade veroorzaken. Ook adviseert de Commissie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de windparkontwerpen te optimaliseren, zoals meer energieopbrengst, minder effecten op vogels en vleermuizen en/of het terugdringen van geluidhinder.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Wind Development B.V.
Gemeente Goeree-Overflakkee
Eneco Wind B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 28 feb 2017