3001. Visiegebied Gasselterveld, gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze wil het voormalig zandwingebied gebied Gasselterveld samen met Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe verder ontwikkelen. De gemeente past het bestemmingsplan aan zodat plannen voor een wildpark, scoutingterrein, verblijfsrecreatie, recreatiestrand en extra parkeergelegenheid mogelijk worden. De gemeenteraad van Aa en Hunze besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-11-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-11-2014 Kennisgeving MER
20-11-2014 Ter inzage legging MER
12-03-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
05-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-07-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de aanvulling op het milieueffectrapport
Het aangepaste rapport geeft een goed overzicht van de plannen voor het gebied Gasselterveld. Het geeft nieuwe informatie over de bezoekersaantallen en de effecten op natuur. Uit het rapport blijkt dat de plannen negatieve effecten hebben op de natuur van de Ecologische Hoofdstructuur. In het rapport is nu wel uitgewerkt hoeveel natuur moet worden gecompenseerd (6,6 hectare.), maar nog niet waar en wanneer. De Commissie adviseert de raad dit alsnog te laten uitwerken en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.


Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij de toetsing van het MER-rapport en de Passende beoordeling een aantal essentiële tekortkomingen:

  • de bezoekersaantallen en de milieueffecten die daardoor worden veroorzaakt
  • de effecten van stikstofdepositie op natuur
  • de compensatie van de EHS
  • de effecten op het grondwaterbeschermingsgebied en de drinkwaterwinning

De Commissie adviseerde om eerst een aanvulling op het rapport op te stellen en pas daarna een besluit te nemen. De gemeente heeft een aanvulling opgesteld en deze aan de Commissie voorgelegd ter toetsing. (oordeel zie boven onder "Advies over de aanvulling op het milieueffectrapport ")

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
drs. Sjef Jansen
ir. Paul Langeweg

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Aa en Hunze

Bevoegd gezag
Gemeente Aa en Hunze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 09 nov 2015