2965. Kavelbesluiten I en II offshore windenergie windparken Borssele

Het wetsvoorstel Windenergie op zee introduceert het zogenaamde ‘kavelbesluit’. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Met een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren. De milieugevolgen van een kavelbesluit worden onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-06-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-10-2014 Aankondiging start procedure
24-10-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-12-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht
Tussentijdse Toetsing
01-03-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-04-2015 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
13-10-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de rapporten een compleet beeld geven van de milieugevolgen van de aanleg en exploitatie van windparken binnen de kavels I en II bij Borssele. Een helder overzicht is gegeven van de maatregelen en voorschriften die nodig zijn om de negatieve effecten op bruinvissen, zeehonden, vissen, vogels en vleermuizen te voorkomen. Bijvoorbeeld voorwaarden:

  • bij de aanleg van de turbines (stiller heien van palen) zodat het onderwaterleven minder schade ondervindt door onderwatergeluid;
  • over het langzamer laten draaien van de turbines tijdens de vogel- en vleermuizentrek om slachtoffers te beperken.

De Commissie vindt dat met deze milieu-informatie een goed afgewogen besluit over de kavels genomen kan worden.
In de kavelbesluiten wordt nog niet vastgelegd of de windparken worden opengesteld voor schepen met een lengte tot 24 meter (bijvoorbeeld recreatievaart). Dit zal later gebeuren bij de besluitvorming over het Tweede Nationaal Waterplan. De Commissie adviseert de gevolgen voor de veiligheid van deze schepen beter in beeld te brengen.
 

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de omgang met natuur op de Noordzee (vogels, bruinvissen en zeehonden) complex is en er sprake is van veel onzekerheden. Het Rijk heeft daarom het zogenaamde ‘Kader Ecologie en Cumulatie’ ontwikkeld en toegepast in het rapport. Commissievoorzitter Lambert Verheijen: ‘Dit is een grote stap voorwaarts om de gevolgen van windparken op zee voor natuur goed te beoordelen’. Wel adviseert de Commissie enkele punten in het rapport beter te onderbouwen. Bijvoorbeeld welke afname in het aantal bruinvissen is nog acceptabel? In het rapport ontbreekt informatie over pleziervaart en onderhoudsschepen en de effecten van een eventuele botsing daarvan met een windturbine. Door de windturbines dichter op elkaar te plaatsen neemt de windenergie per turbine iets af, maar neemt de totale energieopbrengst per kavel aanzienlijk toe. De mogelijkheden en voordelen om het windenergiegebied Borssele beter te benutten voor het opwekken van energie zijn nog onvoldoende onderzocht. De Commissie adviseert deze punten in het definitieve rapport aan te passen.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. In het rapport worden de milieueffecten van verschillende technische varianten voor windparken onderzocht. De Commissie adviseert in het rapport de maatregelen om negatieve effecten op natuur en scheepvaartveiligheid te beperken duidelijk te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 13 okt 2015