2957. Windpark De Veenwieken, gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel willen binnen het provinciale zoekgebied voor windenergie ten zuiden van Dedemsvaart een windpark mogelijk maken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en een inpassingsplan worden vastgesteld. Voor een specifieke locatie binnen het zoekgebied heeft zich een particuliere initiatiefnemer gemeld die onder de naam De Veenwieken een windpark wil realiseren. Daarvoor is een omgevingsvergunning vereist. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan, het inpassingsplan en de omgevingsvergunning is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-06-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-06-2014 Aankondiging start procedure
11-06-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-07-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
24-11-2015 Kennisgeving MER
25-11-2015 Ter inzage legging MER
26-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-02-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
07-06-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport bleek dat binnen het zoekgebied meerdere locaties mogelijk zijn voor de plaatsing van windturbines. De locaties verschillen onderling echter in effecten op landschap, natuur, energieopbrengst, impact op de woonkernen en toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.

De aanvulling op het rapport geeft een goede vergelijking van de locaties en er is dieper ingegaan op landschappelijke effecten. Ook is goede vergelijking gemaakt van de verschillende opstellingen en typen windturbines ten opzichte van energieopbrengst, ook na toepassing van verzachtende maatregelen zoals stilstand.

De Commissie vindt dat het aangevulde milieueffectrapport de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over windpark De Veenwieken.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat waardevolle informatie over de milieueffecten van het plan, met name de effecten op de natuur zijn grondig onderzocht. Uit het rapport blijkt dat binnen het zoekgebied Dedemsvaart-Zuid meerdere locaties mogelijk zijn voor de plaatsing van windturbines. De Commissie adviseert daarom duidelijker te onderbouwen waarom voor locatie De Veenwieken is gekozen. Ook adviseert zij om een vergelijking te maken van de verschillende typen en opstellingen windturbines op locatie De Veenwieken, nadat eventuele nadelige milieueffecten zijn weggenomen of verminderd.
Ten slotte adviseert de Commissie nader te onderbouwen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan door de relatief geringe onderlinge afstand tussen de turbines.


Advies over reikwijdte en detailniveau
Volgens de Commissie is het mogelijk meer windturbines te plaatsen dan nu is beschreven in de notitie reikwijdte en detailniveau, zonder dat de effecten op het milieu sterk toenemen. Zij adviseert daarom voor zowel De Veenwieken in het project-MER gedeelte als het hele zoekgebied voor het Plan-MER gedeelte alternatieven te onderzoeken gericht op maximale energieopbrengst. Ook adviseert de Commissie te kijken naar de verschillende opstellingsmogelijkheden van de windturbines met oog voor het landschap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
ir. Jeroen Goudeseune
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Wieken
Raedthuys Groep

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 07 jun 2016