2879. Kartbaan Strijen

Het gemeente Strijen stelt het bestemmingsplan voor de Kartbaan Strijen opnieuw vast. Op 3 maart 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het goedkeuringsbesluit door de provinciale staten van Zuid-Holland vernietigd. Om de milieuoverwegingen in de voorbereiding voor het bestemmingsplan mee te wegen is een milieueffecrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-02-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-02-2014 Kennisgeving MER
24-02-2014 Ter inzage legging MER
14-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport is voldoende aannemelijk gemaakt dat de effecten van het voornemen beperkt of verwaarloosbaar klein zijn. Het gaat daarbij met name om de effecten op vogelsoorten in de directe omgeving van de kartbaan. De afweging van locatiealternatieven is buiten het rapport in een apart onderzoek gedaan. De Commissie adviseert alle milieuafwegingen die daarbij gemaakt zijn nog eens kort samen te vatten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
dr. Roeland During
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Strijen

Bevoegd gezag
Gemeente Strijen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 15 mei 2014