2853. Bestemmingsplan Hoef en Haag, gemeente Vianen

De gemeente Vianen heeft een bestemmingsplan opgesteld voor de woningbouwlocatie Hoef en Haag. In dit plangebied is ruimte voor 1.500 woningen. Dit bestemmingsplan is de eerste uitwerking van de totale woningbouwopgave van 1.800 woningen in de gemeente Vianen. Er is een MER opgesteld om de besluitvorming over het bestemmingsplan te ondersteunen.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-10-2013 Kennisgeving MER
23-10-2013 Ter inzage legging MER
12-12-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
20-12-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-01-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetste het MER en constateerde dat er op het gebied van het watersysteem, natuur, luchtkwaliteit en geluid essentiele informatie ontbrak. Daarop heeft de gemeente een aanvulling opgesteld. De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling samen de informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Uit de aanvullende informatie blijkt:

  • Dat het flexibele watersysteem alleen beter scoort op de aspecten waterberging en waterkwaliteit en dat per fase de keuze voor het watersysteem kan worden gemaakt.
  • De verhouding tussen de mogelijke stikstoftoename als gevolg van het voornemen en de afname als gevolg van het staken van het agrarische gebruik zodanig is, dat significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten.
  • Dat met geluidschermen van 18-20 m hoogte met een lengte van 3.600 m alle woningen kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerlawaai; de initiatiefnemer trekt daaruit de conclusie dat deze te kostbaar en niet inpasbaar zijn en kiest voor hogere geluidwaarden voor een aanzienlijk aantal woningen.
  • Dat in de jaren 2014, 2015 en 2016 aan de grenswaarden voor NO2 kan worden voldaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Derk van Ree
ir. Jan Termorshuizen
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vianen

Bevoegd gezag
Gemeente Vianen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 24 jan 2014