2825. Zandwinning Randwijkse Uiterwaarden

Dekker Grondstoffen BV wil een zandwinning uitvoeren in de Randwijkse Uiterwaarden, onderdeel van de uiterwaarden van de Nederrijn bij Heteren. Hiervoor en voor de herinrichting van de Randwijkse Waarden, is een MER opgesteld. In een aanvulling op het MER is ingegaan op maatregelen die een toename van stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden kunnen voorkomen. Daarmee is voldoende informatie voor handen voor de besluitvorming, mits het bestemmingsplan wordt aangepast aan het voornemen zoals dat in het MER is beschreven.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-08-2013 Ter inzage legging MER
10-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie dat informatie ontbrak die essentieel is voor de besluitvorming. Uit het MER bleek onder andere namelijk dat het voornemen leidt tot een tijdelijke toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Het MER beschreef geen maatregelen die deze effecten kunnen voorkomen. In een aanvulling op het MER is deze informatie alsnog geleverd.
Ook bleek uit het MER dat geen rekening is gehouden met de mogelijke effecten van uitbreiding van de in de uiterwaard gelegen steenfabriek. Het ontwerpbestemmingsplan biedt deze ruimte via afwijkingsbepalingen wel. Daarom adviseert de Commissie het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het MER of alsnog de mogelijke effecten van uitbreiding van de steenfabriek te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Wilfried ten Brinke
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Overbetuwe

Bevoegd gezag
Gemeente Overbetuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 11 okt 2013