2742. Grenscorridor N69

De provincie Noord-Brabant wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de A67, de zogenaamde Westparallel. Het doel van deze verbinding is de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied rond de zogenoemde Grenscorridor N69 verbeteren. Om de nieuwe weg aan te kunnen leggen moet deze opgenomen worden in een provinciaal inpassingsplan. Voordat hierover besloten wordt zijn de milieueffecten van de weg onderzocht. De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-01-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-01-2013 Aankondiging start procedure
21-01-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-04-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-05-2014 Kennisgeving MER
16-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-2014 Ter inzage legging MER
30-07-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
29-08-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-10-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport heeft een belangrijke rol gespeeld in de zoektocht naar varianten van de nieuwe weg waarbij milieuschade zo veel mogelijk wordt voorkomen. Het rapport laat zien dat uitlaatgassen van de nieuwe weg negatieve effecten hebben voor natuurgebieden, bijvoorbeeld Het Leenderbos en De Grote Heide. Hier verstoort het verkeer ook het leefgebied van beschermde vogels, zoals de boomleeuwerik, nacht-zwaluw en roodborsttapuit. De aanvullende informatie laat onder meer zien hoe de negatieve effecten op de natuurgebieden worden voorkomen.
De Commissie vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten van de grenscorridor goed beschrijft.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het milieueffectrapport vooral in te gaan op de gevolgen van de tracé alternatieven en inpassingsvarianten op de hydrologie van de beekdalen en de kwetsbare natuur in en om het zoekgebied. Voor verkeer en de leefomgeving adviseert de Commissie in te zoomen op de gevolgen voor Dommelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ir. Joep Lax
ir. Theo Witjes

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 okt 2014