2711. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren-Boxtel

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Onderdeel van dit programma is intensiever gebruik van de Brabantroute (spoor Dordrecht – Breda –Tilburg) door meer personentreinen te laten rijden. Om dit mogelijk te maken moeten goederentreinen een andere route gaan rijden. Deze zullen gaan rijden via de Betuweroute en het traject Meteren - Boxtel. Op dit traject zullen aanpassingen aan het spoor moeten worden uitgevoerd. Om deze aanpassingen mogelijk te maken bereidt ProRail namens de staatsecretaris een Tracébesluit voor. Voordat de staatssecretaris hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De staatssecretaris heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-09-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-11-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
Toetsing
28-11-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-03-2018 Kennisgeving MER
16-03-2018 Ter inzage legging MER
15-05-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport stelt dat op de Brabantroute hinder zal afnemen. De geluidhinder langs het spoor Meteren en Boxtel zal toenemen. Doel van het project is onder andere om de hinder langs het spoor te spreiden en te laten afnemen. Het rapport geeft aan dat het hier goed in slaagt (‘score +++’). De Commissie vindt deze positieve score echter niet goed onderbouwd. Bij Den Bosch en Vught zal de geluid- en trillinghinder toenemen. Hier worden weliswaar wettelijk noodzakelijke maatregelen getroffen, maar de hinder blijft aanzienlijk. Gezien het grote aantal gehinderden acht de Commissie het van belang maatregelen te onderzoeken waarmee de geluid- en trillinghinder verder kan worden teruggebracht. Deze informatie kan de staatssecretaris gebruiken bij de door haar te maken keuzes. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en pas daarna een besluit te nemen.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER een onderbouwing van nut en noodzaak om het goederenvervoer per spoor via de Betuweroute – route Meteren/Boxtel/Eindhoven te intensiveren in plaats van via binnenvaart en weg of andere routes (Brabantroute, Maaslijn), uitgaande van de meest recente prognoses, op te nemen.
Ook adviseert zij inzicht in de aantasting van de leefomgeving, niet alleen sectoraal, maar integraal en in cumulatie, te geven. De effecten op de leefomgeving zullen een ‘optelsom’ van verschillende effecten zijn, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking. Ook inzicht in overige milieugevolgen (natuur, landschap e.d.) en de wijze waarop die samen met de informatie over leefklimaat bij de keuze tussen de varianten is meegewogen is relevant.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Jasper Peen
ing. Rob Vogel
drs. Frank Wijnants
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prorail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02 2011: spoorweg
D02.2 2011: railweg

Bijgewerkt op: 15 mei 2018