2584. Windpark Krammer, Zeeland

Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind willen een windpark oprichten op en rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland. Daarbij streven zij naar een zo groot mogelijke opwekkingscapaciteit, namelijk 100 MW of meer. Om het windpark mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan opgesteld. Het ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-10-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-10-2011 Aankondiging start procedure
07-10-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-12-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
24-04-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-07-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies:
De Commissie heeft veel waardering voor het opgestelde milieueffectrapport. Het rapport bevat goede en nuttige alternatieven voor de inrichting van het windturbinepark. De milieueffecten zijn goed onderzocht. Landschap, natuur en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten in het milieueffectrapport. Er is duidelijk beschreven met welke maatregelen negatieve effecten op natuur beperkt of voorkomen kunnen worden.

 

Advies reikwijdte en detailniveau:
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een onderbouwing vanuit milieuoogpunt van de locatiekeuze en van het totale vermogen op de locatie, afgezet tegen mogelijke andere locaties in Zeeland en omliggende provincies.
  • De ontwikkeling van inrichtingvarianten voor het park, binnen een overkoepelende visie op het ontwerp en zijn omgeving.
  • Een Passende beoordeling die ingaat op de gevolgen van het voornemen voor de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Krammer-Volkerak en Oosterschelde.
  • Een overzicht waarin de minimale en maximale effecten op landschap, natuur, geluid, slagschaduw en veiligheid van de inrichtingsvarianten zijn vergeleken. Vergelijk de effecten zowel absoluut als relatief (per eenheid opgewekte energie.
  • Een goede samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Casper van der Giessen
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.
Coöperatie Deltawind U.A.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018