2526. Ontwikkeling bedrijventerrein Vossenberg West II, gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg wil bedrijventerrein Vossenberg West II met een langshaven realiseren. Het terrein wordt 100 ha groot en de haven geschikt voor schepen tot circa 1.500 ton. De Commissie meent dat het MER en de aanvullende informatie samen de essentiƫle informatie bevat voor een besluit over dit plan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-03-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-03-2011 Aankondiging start procedure
24-03-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-05-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-12-2011 Kennisgeving MER
02-12-2011 Ter inzage legging MER
14-02-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij toetsing onduidelijkheid over de gebruikte gegevens voor de berekeningen van geluid en die van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Deze gegevens zijn essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.
Tijdens de toetsing heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie en de gemeente Tilburg. Naar aanleiding hiervan leverde de gemeente nadere informatie aan die de Commissie betrok bij de advisering.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De planvorming voor het bedrijventerrein Vossenberg loopt al geruime tijd. Deze nieuwe m.e.r.-procedure borduurt voort op de uitgevoerde onderzoeken voor het MER 2007 en het vernietigde bestemmingsplan Vossenberg West II. Daar waar nodig moeten nut en noodzaak, beleidskaders en de (milieu)onderzoeken worden geactualiseerd of geheel opnieuw worden uitgevoerd.

 

Eerdere adviezen
Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Vossenberg West II zijn in 1993, 2000 en 2007 ook m.e.r.-procedures doorlopen waarover de Commissie heeft geadviseerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. Frank Arents
ir. Casper van der Giessen
drs. Sjef Jansen
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 10 jul 2018