2462. Ruimte voor de Lek

De provincie Utrecht wil met het project Ruimte voor de Lek in de omgeving van Vianen/Nieuwegein en het stuwcomplex Hagestein uitvoering geven aan de Planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Voor dit project wordt een provincaal inpassingsplan opgesteld. Voor de besluitvorming over dit project wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Bevoegd gezag voor deze procedure zijn Provinciale Staten van Utrecht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-07-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-07-2010 Aankondiging start procedure
27-07-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-09-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
01-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-06-2011 Kennisgeving MER
02-06-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsings aanvulling op het MER
07-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-12-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Toetsing MER + aanvulling

De Commissie m.e.r. heeft bij toetsing van het MER Ruimte voor de Lek een aantal tekortkomingen geconstateerd. Zij heeft daarom gevraagd een aanvulling op te stellen. De aanvulling is door de provincie Utrecht opgesteld en door de Commissie samen met het MER getoetst.

De Commissie oordeelt dat in het MER en de aanvulling de essentiële informatie voor besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan aanwezig is.

De aanvulling maakt duidelijk dat er geen alternatieven mogelijk zijn met minder vergraving. De minimale vergraving is tevens de maximale vergraving omdat anders de effecten op kwel te groot zouden zijn. Tevens wordt voldoende onderbouwd waarom bepaalde bouwstenen zijn afgevallen en welke bouwstenen zijn gekozen om aan de waterveiligheidsdoelstellingen te voldoen.

In haar toetsingsadvies geeft de Commissie een aantal adviezen voor de (vervolg-)besluitvorming. Deze adviezen zijn gericht op:

  • het openbaar maken van de aanvullende informatie
  • de afstemming van natuurdoelstellingen op de hydraulische doelstellingen en beheersmaatregelen
  • de positieve effecten van de ruimtelijke kwaliteit maatregelen
  • de wijze waarop de grond uit het gebied wordt afgevoerd
  • de afstemming van werkzaamheden vanuit het oogpunt van beperken van overlast.

Advies Reikwijdte en detailniveau

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER):

  • een beschrijving van de keuze tussen de varianten in het SNIP 2A besluit en de milieugevolgen die aan die keuze ten grondslag hebben gelegen;
  • een beschrijving van de afstemming met de aanliggende dijkversterkingsprojecten voor wat betreft doelbereik, procedure en uitvoering;
  • een beschrijving van de vergravingen bij de verschillende alternatieven en varianten en welke gevolgen deze vergravingen hebben voor de hydrologie en de sedimentatie- en erosieprocessen;
  • onderscheidende varianten op het gebied van hoogwaterbescherming, ruimtelijke kwaliteit (waar onder landschap en cultuurhistorie) en natuur;

Het MER moet een duidelijke samenvatting bevatten die representatief is voor het MER en geschikt is voor publiek en bestuurlijke besluitvorming.

Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ir. Leo Boom
dr. Wilfried ten Brinke
dr. Henk Everts

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 20 apr 2021