2415. Aanleg aardgastransportleiding Norg - Groningen (NorgroN) voor de capaciteitshandhaving aardgasproductie Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil een nieuwe aardgastransportleiding realiseren. De geplande (48 inch) leiding heeft een lengte van circa 30 km en verbindt de ondergrondse aardgasopslag van de NAM te Langelo (nabij Norg) en het Groningen-gasveld bij het overslagstation in Sappemeer. In hetzelfde tracé wordt een leiding (8 inch) gelegd voor het transport van water/aardgascondensaat.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-03-2010 Adviesaanvraag
31-03-2010 Datum kennisgeving
31-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
03-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-09-2012 Ter inzage legging MER
16-11-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsinsadvies
De Commissie vindt dat in het MER de essentiële milieu-informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Aandachtspunt is de mogelijke verdroging van de Drentsche Aa door de aanleg van de transportleiding. De Commissie adviseert om eerder mitigerende maatregelen tegen verdroging in te zetten. Ook adviseert de Commissie om duidelijke aan te geven bij het besluit welke noodzakelijke en gewenste mitigerende maatregelen worden genomen om natuur en landschap te sparen.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een heldere beschrijving van de scoping van alternatieven, tracévarianten en de milieueffecten hiervan op de detailniveaus die nodig zijn om een onderbouwde keuze te kunnen maken voor een voorkeurstracé. Daarbij ook een navolgbare motivatie waarom bepaalde (tracé)alternatieven afvallen.
  • Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé en de plaats van eventuele uitbreidingen van bestaande afsluiterlocaties, alsmede nieuwe locaties, en de uitvoering daarvan, met specifiek aandacht voor milieugerelateerde argumenten.  
  • Een adequate gebiedsbeschrijving en effectbeschrijving voor de doorkruising van beschermde gebieden  en gebieden met cultuurhistorische (waaronder archeologische) waarden.
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risico-schattingen dienen gemaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Mijntje Pikaar
dr. ir. Floris Schokking
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D08.2 tot 1-4-2011: Buisleiding voor aardgas >= 5km in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018