2332. Structuurvisie Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein bereidt een Structuurvisie voor om de hoofdlijnen en kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente in de periode tot 2030 vast te stellen.De ontwerp-structuurvisie bevat geen concrete m.e.r. plichtige ontwikkelingen. Ter ondersteuning van de besluitvorming heeft de gemeente Nieuwegein besloten om de m.e.r. procedure toch te doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
24-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-10-2009 Kennisgeving MER
04-10-2009 Ter inzage legging MER
19-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De gemeente heeft een zorgvuldig proces gevoerd bij het tot stand brengen van de ontwerp-structuurvisie. In de Bouwstenennota, de Perspectievennota en het Richtingenboek zijn ook de voor de m.e.r. relevante onderdelen aan de orde gekomen zoals alternatieve ontwikkelingsrichtingen. De Commissie beschouwt deze documenten daarom als onderdeel van de m.e.r. procedure en is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is in de door de Commissie beoordeelde documenten. Het MER staat wel in contrast met de eerdere documenten in het planproces. De effectbeschrijvingen in het MER zijn algemeen van aard en niet op alle punten volledig navolgbaar. Daarnaast is in het MER niet duidelijk ingegaan op de relatie met de omliggende gemeentes en ontwikkelingen in de omgeving. De gemeente geeft het MER een nuttig vervolg door het te gebruiken als een signaalfunctie voor mogelijke negatieve milieueffecten bij nadere concretisering van de plannen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nieuwegein

Bevoegd gezag
Gemeente Nieuwegein

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 05 nov 2018